FOTO STAE

DILI (TATOLI)– Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), ohin (04/05) ofisiálmente distribui ona material sensitivu Eleisaun Antesipada ba iha munisípiu 12, Rejiaun Administrativu Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) ho Diaspora.

Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, husu ba Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu fó akompañamentu ba prosesu transportasaun materiál hirak eleisaun nian to’o munisípiu hotu.

“Ohin ita distribui ona materiál sensitivu eleisaun nian depois gráfika nasionál entrega mai STAE no ofisiálmente distribui,” Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco nia intervensaun iha ámbitu serimónia distribuisaun, edifísiu STAE, Kaikoli, ohin.

Prosesu transportasaun materiál hirak ne’e presiza iha koordenasaun servisu entre orgaun eleitorál hanesan STAE, Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE-Sigla Portugés) no parte seguransa atu bele garantia materiál to’o fatin destinasaun.

Iha parte seluk, Komandante operasaun PNTL, Henrique da Costa, garante PNTL preparadu atu atende kualkér situasaun iha prosesu lori materiál eleisaun nian.

Matéria hirak ne’e sai responsabilidade seguransa nian hodi asegura too sentru votasaun, maibé tenke servisu hamutuk ho órgaun eleitorál liuhosi koordenasaun servisu.

Maibé nia husu ba órgaun eleitorál atu labele abandona materiál sensitivu hodi fó servisu de’it ba seguransa, maibé tenke tau responsabilidade ba ita hotu nian hodi fó susesu ba eleisaun iha Timor-Leste.

Nune’e mós, Prezidente CNE, Alcino Barris iha nia intervensaun katak distribuisaun material sensitivu tenke kontrola ho di’ak atu labele iha fallansu ruma iha dalan, nune’e bele to’o iha munisípiu no sentru votasaun sira.

Órgaun eleitorál mak tau matan ba aktu eleitorál ka prosesu tomak eleisaun nian. Tanba ne’e husu nafatin ba parte hotu atu kontribui hodi povu bele ezerse direitu votu iha eleisaun.

“Materiál hirak garantidu seguru no responsabilidade entre órgaun eleitorál no seguransa,” nia garante

Afirma mós katak tenke garante verasidade atu labele iha interpretasaun la di’ak tanba ne’ presiza akompañamentu ne’ebé rigór.

Importante tebes ba materiál hirak ne’e no husu nafatin ba seguransa sira hanesan haree segredu nasaun hodi asegura másimu.

Tanba ne’e, aktu transparénsia no asegura materiál sira importante tebes atu públiku labele lakon fiar.

Husu nafatin atu parte hotu hatudu nafatin dixiplina tanba ita boot sira mak reprezenta iha hodi lori materiál hirak ne’e ba munisípiu to’o Diaspora.

Sikun seluk Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Aurélio Guterres, hateten sentru votasaun estabelese iha Austrália hanesan Sydney, Melbourne, Darwin. Korea iha Seoul, Portugal iha Portu, Lisboa no Irlanda Norte, Peterburg iha Inglatera.

“Ekipa ne’e aranka ohin lori materiál sira no buat hotu la’o loos ona”, dehan nia iha Embaixada Nova Zelándia, ohin.

Timoroan rihun lima resin iha nasaun diaspora maka sei  vota iha  eleisaun antesipada. Enkuantu, sentru votasaun iha territóriu nasionál no rai li’ur hamutuk 886 ho totál eleitór 784.286.

Impresaun bulletin votu imprime tuir númeru eleitór no aumentu porsentu 10. Nune’e eleisaun antesipada sei akontese iha 12 Maiu.

Jornalista: Zezito Silva/Agapito dos Santos

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here