Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, ko'alia ba jornalista sira hafoin hasoru Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato Bairru Pité, ohin. Foto mídia PR

DILI (TATOLI)—Primeiru Ministru, Mari Alkatiri husu ba públiku tomak atu la bele halo intervensaun ba servisu jornalista sira nian, tanba jornalista mós partisipa iha prosesu dezenvolvimentu liu hosi divulgasaun informasaun ba públiku.

“Labele intervein fali servisu jornalista, maibé media sosiál (facebook) ita tenke buka dalan para kontrola, ”  Mari Alkatiri fó sai lia hirak ne’e relasiona ho komemorasaun loron liberdade imprensa mundiál, ohin, (03/05) bainhira hasoru jornalista sira iha otél Luz Clarita.

Sekretáriu Jerál Partidu Fretilín ne’e mós rekoñese servisu jornalista Timoroan liuhosi publikasaun informasaun hodi apoiu prosesu dezenvolvimentu.

“Ha’u husu buka atu sai jornalista ida di’ak liu, imparsiál jornalista objetivu ha’u rasik rekoñese jornalista sira halo esforsu,“ nia husu.

Mezmu rekoñese dala barak kritika hasoru jornalista tanba publikasaun kontráriu ho ninia deklarasaun, maibé Alkatiri rekoñese kontribuisaun jornalista.

Tuir Alkatiri jornalista Timor se ita haree ho didi’ak nia kontribuisaun fó sinál pozitivu iha prosesu dezenvolvimentu.

Tanba ne’e nia dehan atu garante liberdade imprensa, jornalista importante, nune’e mós dezenvolvimentu setór komunikasaun sosiál.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here