Ministru Finansa, Rui Gomes.

DILI, (TATOLI) – Ministru Planu no Finansa, Rui Gomes, hateten segunda semana ne’e simu tan karta ida hosi Aliansa Maioria Parlamentár (AMP) ne’ebé husu atu esklarese kona-ba orsamentu duodesimu.

ʺHoribainrua ha’u simu tan karta ida foun hosi deputadu Arão Noé, Fidelis Magalhaes no deputado Joséʺ, dehan ministru finansa ba Tatoli iha Palásiu Governu, ohin.

Karta ne’e hateten asesu ba fundu minarai hodi sustenta funsionamentu makina estadu ne’e hanesan violasaun boot hasoru lei jestaun finanseira.

ʺKarta ne’e nia karakte hanesan ameasa fila fali ha’u, se karik ha’u foti maka sira sei prosesa ha’uʺ, tenik governante.

Primeira karta AMP ne’ebé nia simu antes, Rui Gomes resposta eskrita ona hodi hein atu aprejenta iha Parlamentu Nasionál.

Governante ne’e hateten sei haree posbilidade hodi aprejenta karta AMP iha uma fukun antes kampaña ba eleisaun antesipada.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here