Ekipa Aifaesa bainhira bá reativa fali restaurante ne’ebé tuir ona kritéria ijiene nian. Foto/AIFAESA.

DILI, (TATOLI) – Restaurante neen ne’ebé Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika no Sanitária (AIFAESA) enserra nia atividade temporária tanba kestaun ijiene no lisensa laiha, reativa fali ona nomós indústria Tahu nian ida.

Xefe Divizasaun Operasaun, Alfonsius Costa Acoyt, hatete bazea ba despaxu husi Koordenadór AIFAESA no rekomendasaun husi Ministériu Turizmu restaurante ne’ebé reativa iha haat mak hanesan iha diresaun Aitarak laran ida no Fatuhada tolu.

“Antes ne’e iha tiha ona restaurante rua ne’ebé retiva uluk liu iha Bidau-Lesidere no haat foin lalais ne’e reativa ida dia 20 ne’e, sira hetan sansaun enserramentu ne’e iha 23 fevereiru, ne’ebé kauze fulan ida sira taka no hadi’a fatin”, Acoyt katak iha Matadouru, ohin.

Aleinde restaurante, reativa mós indústria Tahu ne’ebé lokaliza iha Hera tanba hetan sansaun hodi taka provizóriu iha 31 janeiru tanba problema ijiene no laiha lisensa entaun sira trata ona lisensa no hadi’a fatin nune’e konsege reativa fali iha semana ne’e.

Bainhira inspesaun husi ekipa AIFAESA, normalmente infrasaun ne’ebé komete eskrita hotu ona iha auto atu infratór sira ne’e bele halo tuir nomós iha tempu fó notifikasaun ba sira iha tiha ona pontu importante atu hadi’a ne’ebé deskreve kompletamente iha auto ne’ebé fó.

“Iha momentu halo observasaun fali, kuandu sira hadi’a ona lori nafatin fixa ne’e bá no halo konfirmasaun tuir fixa ne’ebé sira tenke hadi’a tuir. Tanba ne’e inspetór sira hamutuk ho apoia téknika husi departamentu laboratóriu nian, sira halo bazeia ba auto ne’e no ikus mai hasai konkluzaun katak fatin refere hadi’a tuir rekizitu legál ne’ebé iha entaun submete fali ba kordenadór atu foti desizaun hodi reativa fali atividade refere”.

Restaurante ne’ebé hahú fali nia atividade mak Depot Barokah Jaya iha Aitarak Laran, Fatuha mak Dokter Kalijaga, Laloran Unipessoal ho Belos Tempos no Bidau mak Barokah Jaya no Depot Tiga Putra.

Daudaun ne’e iha tan prosesu atu reativa fali restaurante tolu ne’ebé hein despaxu atu hahú fali sira-nia atividade.

Atividade inspesaun AIFAESA nia durante ne’e taka ona restaurante hahú husi 1 fevereiru liubá mai to’o agora ho totál hamutuk 45, hafoin implementa lei númeru 28/2011 sobre ijiene nian hodi enserra restaurante sira-nia atividade.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here