Vise Ministru II Obras Publikas, Transportes no Komunikasaun (MOPTK), Inâcio Moreira

DILI (TATOLI) – Vise Ministru Obras Públika, Transporte no Komunikasaun, Inácio Moreira akompaña ekipa empreza Northern Oil & Gas Austrália (NOGA) hasoru Primeiru-Ministru hodi ko’alia konaba fasilidade aeroportu ne’ebé empreza ne’e sei uza hodi halo esplorasaun mina rai.

“Ohin Primeiru-ministru bolu atu akompaña investor ida atu esplora mina rai ne’ebé hakarak halo ninia base came iha Timor-Leste no halo aprosimasaun atu uza ita ninia fasilidade hanesan aeroportu ne’ebé agora prepara hela, hein antes tama fulan Abríl bele halo ona kontratu ho sira hodi bele uza fasilidade sira”, tenik ba jornalista sira bainhira hasoru malu ho Xefe Governu iha Palásiu Governu, Segunda horisehik.

Inácio dehan, tanba Aeroportu Suai presiza halo hotu entaun sei organiza para uza lai Aeroportu Dili ne’ebé iha espasu livre.

“Ita tenke haksolok tanba  ne’e hanesan parte ida investimentu ne’ebé ema mai investe no nia sei mai lori elikópteru mai hodi ajuda halo transporte aéreu tula ita nia moras iha área rural sira mai Dili”, Inácio dehan.

Iha parte seluk bainhira halo investimentu, empreza Australia ne’e sei rekruta timoroan atu servisu iha ninia empreza.

Tanba ida ne’e, Xefe Governu (Mari Alkatiri) konvida hodi Ministru Inácio akompaña ekipa empreza ne’e no fó instrusaun hodi prepara kontratu hodi bele ona uza fasilidade aeroportu. Maski, governante ne’e (Inácio Moreira) lahatene klaru orsamentu ho montante hira mak kompañia sei investe.

Parte seluk Diretór Ezekutivu Empreza NOGA, Anges Caron hateten empreza ne’e hakarak dezenvolve mina rai ba timoroan no prontu halo operasaun iha tempu badak ho suporta husi governu. Liu-liu servisu hamutuk ho Ministériu Obras Públika, Transporte no Komunikasaun, Ministériu Petroleum, no Ministériu Saúde. 

Jornalista: Julia Chatarina

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here