Adjuntu Komisáriu KAK trata asuntu Prevensaun, Rui Pereira dos Santos

DILI, (TATOLI) – Adjuntu Komisáriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Rui Pereira, afirma ema ne’ebé servisu intelijénsia tenke matenek liu ema ne’ebé halo aktu korupsaun.

“Atu investiga koruptór sira tenke iha koñesimentu intelijénsia kriminál, nune’e bele investiga hodi deskobre buat ruma hosi erru balun ne’ebé komete, se koruptór sira matenek liu fali servisu intelijénsia signifika servisu sei la susesu”, Adjuntu Komisáriu KAK, Rui Pereira, ba jornalista sira hafoin halo abertura treinamentu kona-ba Criminal Intelligence And Investigation ne’ebé halo iha Ótel Ramelau, segunda (19/3).

Treinamentu ne’e importante tebes ba investigadór sira hodi investiga koruptór sira liuhosi koñesimentu ne’ebé apropriadu, se la’o koruptór sira bele matenek liu fali investigadór.

Nune’e, durante ne’e KAK enfrenta difikuldade barak, tinan kotuk kamara kontas halo audit no sira koa osan intelijénsia nian maibé esforsu atu diskute fali ho sira hodi prevee osan tanba servisu intelijénsia tenke haruka ema la’o tun sa’e atu buka informasaun presiza osan, la’os ema ne’ebé deskonfiadu mak fó han fali ba ita, katak adjuntu.

“Ita ba buka informasaun la’os ema ne’ebé ita deskonfia mak fó han fali ba ita, ne’e la loos ona, nune’e mak presiza meiu hotu”, katak.

Enkuantu, tinan kotuk KAK planu atu hola ekipamentu, maibé la konsege tanba proposta la konsege liu iha diskusaun Komisaun C Parlamentu Nasionál.

Ezemplu, servisu intelijénsia Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) nian, oinsá mak uza ekipamentu hodi hafuu ema ne’ebé halo krime, se KAK ne’ebé atu hafuu ema ne’ebé halo korupsaun.

Entretantu, formasaun ne’e ba autoridade judisiál ne’ebé mai hosi KAK, Servisu Investigasaun Kriminál, Alfandega no PNTL, maske nune’e, treinamentu ne’e la’os foin halo maibé kontinua tinan kotuk nian ne’ebé ko’alia kona-ba intelijénsia kriminál.

Parte seluk, Embaixadora Estadu Unidu Amerika (EUA) iha TL, Kathleen M. Fitzpatrick, reforsa treinamentu ne’e importante tebes atu kapasita servisu intelijénsia nian hodi garante servisu ho professionál iha agora no ba futuru.

Embaixadora EUA husu ba formandu sira atu aproveita oportunidade hodi aprende, aumenta koñesementu iha área intelijénsia kriminál.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here