Adjunto Komisariu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) Rui Pereira dos Santos koalia ho jornalista sira iha konfrensia imprensa, iha edifisiu KAK, Farol, Segunda (10/07). FOTO Midia KAK

DILI (TATOLI) – Adjuntu Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), Rui Pereira, informa Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) haruka ona kazu 24 ba Ministériu Públiku (MP) atu prepara akuzasaun hodi lori ba Tribunál.

“Kazu liu 28 no 24 mak prosesu investigasaun finaliza no haruka ona ba Ministériu Públiku (MP) atu sira bele haree katak sei falta buat ruma eh menus bele haruka fali mai atu hadi’a hikas, maibé kuandu kompletu ona sira prepara akuzasaun atu lori ba tribunál,” Adjuntu Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), Rui Pereira ba Jornalista sira hafoin halo abertura treinamentu kona-ba Criminal Intelligence And Investigation ne’ebé organiza hosi Misaun Estadu Unidus Amérika iha Timor-Leste, Otél Ramelau, Segunda (19/03).

Tipu kazu hirak ne’ebé KAK halo ona investigasaun mak abuzu podér, partisipasaun ekonómiku no negósiu, korrupsaun pasiva no ativa inklui akuzasaun sira seluk.

Nune’e, kazu hirak ne’ebé delega ona ba MP hamutuk 24 liuhosi finalidade investigasaun no restu sei iha prosesu investigasaun eh seidauk konklui no inklui mós kazu foun hirak ne’ebé foin tama.

Kazu hirak ne’e balu mai hosi 2016, 2017 no 2018, nune’e atu investiga kazu korrupsaun, ne’e kazu kompleksu tebes, la’ós krime komún. Tanba ne’e ita presiza koopera ho instituisaun sira seluk atu bele hetan dokumentu hirak komprovativu.

Enkuantu, KAK sei halo imprime relatóriu servisu, no iha tempu badak sei submete relatóriu servisu ba Parlamentu Nasionál.

Maski Parlamentu Nasionál nia funsionamentu ho Komisaun Permanente, maibé KAK sei ba entrega relatóriu servisu tinan ida nian.

“Prezidente Parlamentu, Aniceto Guterres karik bele ajenda ami bele halo esplikasaun, maibé sé lae konforme ba sira,” Komisáriu Rui dehan.

(Jornalista : Zezito Sila)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here