DILI (TATOLI)– Misaun Estadu Unidus Amérika (EUA) iha Timor-Leste sei organiza treinamentu intituladu “Intelijénsia Kriminál no Investigasaun” husi loron 19 to’o 22 fulan Marsu 2018 iha Hotel Ramelau.

Tuir nota komunikadu ne’ebé TATOLI asesu hosi embaixada EUA hatete katak abertura ba treinamentu ne’e sei marka prezensa husi Embaixadora EUA ba Timor-Leste Kathleen M. Fitzpatrick no Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla Portugés) Dr. Aderito Antonio Pinto Tilman.

Treinamentu ne’e rasik hetan apoiu husi Eskritóriu Prokuradoria, Dezenvolvimentu, Asisténsia no treinamentu estranjeiru, Ministériu Justisa EUA nian (OPDAT).

Eventu ne’e parte ida husi apoiu Embaixada EUA nian atu ajuda hametin kapasidade setór justisa iha Timor-Leste.

Entretantu Partisipante liu ema na’in 30 husi CAC, PNTL, Unidade Investigasaun Kriminál (NID), Polísia Sientífiku Investigasaun Kriminál (PCIC-sigla Portugés) no Alfándega mak sei partisipa iha atividade ne’e.

(***)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here