Atrasaun ba ekipamentu ne'ebé simu hosi governu Xina hosi membru PNTL. Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Governu Xina liuhosi Embaixadór Liu Hongyang oferese fatu ba Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) hodi uza atu aprosima bainhira deskonfia bomba ruma iha.

Ekipamentu hirak ne’e mak fatu lima, kapasete lima no botas lima, enkuantu kompozisaun hosi fatu mak kapasete ho pezu kilo 3.5 ho vijeira ne’ebé transparante no bele tahan frangentasaun espluzaun ida, iha mós lampra ida atu fó naroman, iha mós ventilasaun ne’ebé fó ar, iha mós plat rua ho pezu kilo neen atu bele aguenta presaun fragmentasaun no parte protesaun liman no ain no iha kalsaun ba.

“Funsionamentu fatu, uza atu halo aprosimasaun objetu ne’ebé deskonfia bomba maibé atu halo aprosimasaun presiza lori ekipamentu investigasaun ne’ebé presiza mak RX atu identifika objetu ne’e katak bomba eh lae”, Komandante Jerál PNTL, Júlio da Costa Hornay, iha Konferénsia Imprensa hafoin serimónia estrega fatu ba PNTL iha Kuarte Jerál, Kaikoli, kuarta, (14/3).

Nune’e, iha serimónia entrega simbolikamente ho radio komunikasaun, detetór alkohol no detetór destrui bomba eh ekipamentu ne’ebé halo protesaun, enkuantu, sasan hirak ne’e atu fó ba PNTL kuandu situasaun ruma akontese bele uza hodi responde liliu terorizmu no kontrola tráfiku.

Mazmu ho ekipamentu  hirak ne’e maibé detetór bomba ladauk kompletu entaun sei halo pedidu hodi kompleta, ekipamentu kuandu la kompletu sei la halo buat ida, katak Hornay.

Nia agradese ba Governu Xina liuhosi embaixadór Liu Hongyang katak iha amizade di’ak tebes, espera bele kompleta ekipamentu hirak ne’e.

Entretantu, Governu liuhosi Ministru Defeza no Seguransa, José Agustinho Somotxo agradese tebes ba apoiu hosi governe Xina no husu nafatin atu koopera malu hodi bele atende nesesidade hirak ne’ebé sei falta.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here