Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco

DILI (TATOLI)–Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco husu ba povu tomak katak kuandu família ruma mate tenke aprezenta sertidaun óbitu ema mate nian iha ámbitu resenseamentu no atualizasaun baze dadus.

“Família tenke reklama ema mate ba ministériu kompetente atu hetan sertidaun óbitu mate nia  hodi bele aprezenta iha Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) atu bele kontrola iha momentu resenseamentu finál ba totál eleitór hotu” Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco ba Tatoli iha STAE, Kaikoli, Kinta (28/02).

Maski ema mate ona maibé família tenke mai aprezenta ho dokumentu kompletu hanesan sertidaun óbitu ema mate nian atu garante duni eh komprova ema mate, mezmu nune’e, STAE labele hasai naran iha baze dadus ho intensaun atu antesipa ema halo fali reklamasaun katak ema ne’e seidauk mate.

“Mezmu mate ona maibé ita la hamoos nia lista, maibé rai nafatin tanba karik ema ruma reklama katak ema ne’e seidauk mate,” Nia esplika.

Enkuantu, família mak tenke ba deklara ema mate hafoin atualiza katak ema ne’e mate ona eh lae, atu nune’e labele hamosu konfuzaun públiku.

Nune’e, prosesu konsultasaun dadus ne’e atu reklama no bele reklama ema seluk katak ema ne’ebá mate ona, maibé naran listadu nafatin.

Sé ema mai reklama dehan ema ne’e sei moris entaun sé mak atu responsabiliza ? Entretantu, kuandu ema mate ona no ema seluk uza fali nia kartaun identifikasaun hodi tuir fali eleisaun ne’e konsidera krime no tenke asume responsabilidade.

Maibé loloos kartaun eleitorál tenke reprezenta ema nia na’in duni no la’ós ema seluk mak utiliza fali billete identidade hodi ezerse direitu votu iha eleisaun antesipada.

Ema seluk labele uza kartaun ba vota tanba ema labele uza identidade ema nian hodi trata fali nesesidade ruma. Enkuantu dadus ema mate tinan kotuk ne’ebé atualiza Alcilino ladún lembra ona maibé agora resenseamentu no atualizasaun baze dadus la’o daudauk hela, sei sinkroniza dadus hosi eleitór balun muda hela fatin, atualiza kartaun eleitorál tanba lakon, aprezenta ema mate no seluk, hafoin ne’e mak hatene loloos eleitór na’in hira mak atualizadu.

Iha parte seluk prosesu resenseamentu no atualizasaun baze dadus iha rai laran no rai li’ur hahú iha loron 8 Fevereiru no sei ramata iha loron 28 Marsu.

(Jornalista : Zezito Silva)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here