Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, bainhira haree besik kondisaun aeroportu Suai, ohin. Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru Marí Alkatiri, ohin sei halo inspesaun ba aeroportu Kay Rala Xanana Gusmão iha Suai, Munisípiu Kovalima.

Aleinde ne’e halo mós programa kontinuasaun diálogu ho komunidade no autoridade lokál kona-ba Programa Governu nian. Atividade ne’e sei realiza iha salaun Administrasaun Munisipál Kovalima.

Tuir komunikadu ne’ebé Tatoli simu ohin haktuir objetivu sorumutu ne’e hakarak rona preokupasaun no nesesidade husi komunidade kona-ba dezenvolvimentu nasionál.

Governu mós sei esplika ba komunidade sira kona-ba Programa Governu Konstitusionál Dahituk, situasaun polítika atuál rai-laran nian, no saida mak Governu hala’o ona.

Tuir planu, hafoin diálogu Xefe Governu sei bá vizita merkadu Suai hodi halo inspesaun no ko’alia rasik ho negosiante sira relasiona ho kondisaun atuál ne’ebé sira hasoru.

Komitiva husi Governu ba diálogu ne’e lidera husi Xefe Ezekutivu no prezensa hosi Ministru Estadu Seguransa Nasionál, José Ramos-Horta, Ministru Estadu no Ministru Rekursus Minerais, Mariano Sabino Assanami, Ministru iha Presidensia Konsellu Ministru, Adriano do Nascimento, no Sekretáriu Estadu Konsellu Ministru no Komunikasaun Sosiál, Matías Boavida.

Partisipante sira iha diálogu ne’e Xefe Suku sira hotu husi Munisípiu Kovalima tomak, Administradór Munisipiu no Administradór Postu sira no ofisiál administrasaun lokál sira. Sei partisipa mós reprezentante sira husi organizasaun sosiedade sivíl lokál sira, Igreja Katólika no ho konfisaun relijioza sira seluk, feto, veteranu, no foin-sa’e sira, komunidade emprezariál no organizasaun polítika sira. (ki)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here