Primeiru-ministru Marí Alkatiri konversa hela ho Ministru Saúde Rui Maria de Araújo hafoin vizita L4. Foto: GPM

DILI (TATOLI)–Primeiru-Ministru Marí Alkatiri, ohin, Sesta (16/02) halo vizita hodi observa obra sira iha Munisipiu Manatuto nian, hanesan; rehabilitasaun merkadu Manatuto, irigasaun natar nian, no monumentu istóriku tolu Manatuto nian.

Vizita Primeiru Ministru aleinde halo inspesaun ba obra sira, hanesan mós programa kontinuasaun hala’o dialogu ho komunidade no autoridade lokál kona-ba Programa Governu.

Atividade dialog sei realiza iha Salaun Parókia Manatuto, liuhosi dialog governu kontinua hakarak rona preokupasaun no nesesidade husi komunidade sira no mós sira nia hanoin kona-ba dezenvolvimentu nasionál.

Governu mós sei esplika ba komunidade sira kona-ba Programa Governu Konstitusionál Dahituk, situasaun polítika atuál rai-laran nian, no saida mak Governu hala’o tiha ona.

Komitiva husi Governu ba diálogu ne’e lidera husi Primeiru Ministru Dr. Marí Alkatiri, no prezensa hosi Ministru Estadu José Ramos-Horta, Ministru Estadu no Ministru Rekursus Minerais Mariano Sabino “Assanami”, Ministru iha Presidensia Konsellu Ministru Adriano do Nascimento, no Sekretáriu Estadu Konsellu Ministru no Komunikasaun Sosiál Matías Boavida.

Partisipante sira iha diálogu ne’e mai husi, Xefe Suku sira hotu husi Munisípiu Manatuto tomak, Administradór Munisipiu no Administradór Postu sira no ofisiál administrasaun lokál sira. Sei partisipa mós reprezentante sira husi: organizasaun sosiedade sivíl lokál sira, Igreja Katólika no ho konfisaun relijioza sira seluk, Feto, Veteranu, no Foin-sa’e sira, Organizasaun Naun-Governamentál (ONG) sira, Komunidade emprezariál, no Organizasaun polítika sira.

***

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here