Eis Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri. Imajen dok. TATOLI

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hateten atu harii uma ba povu presiza hahú ho estudu ida. Tanba ne’e nia consider projetu uma MDGs hanesan dezastre boot, abitasaun tenke iha partisipasaun servisu husi povu.

“Ita haree ba MDG ne’e dezastre boot tanba abitasaun ba povu tenke iha partisipasaun servisu ba povu atu harii ninia uma, labele ita ba halo no entrega de’it savi, iha sidade ita bele halo hanesan ne’e”, Xefe Governu iha nia intervensaun ba seremónia lansamentu ekipa tékniku ba levantamentu dadus ba abitasaun iha munisípiu Manatuto, Manufahi, Ainaro no Ermera iha salaun Obras Públikas Mandarin, ohin.

Atu harii uma iha área rural, tuir nia tenke identifika povu nia vida loron-loron para bele haree abitasaun hanesan evolusaun no dezenvolvimentu ida, tanba ne’e tenke iha estudu ida antes atu harii.

Estuda signifika tenke haree ba parte hotu hodi labele koko sasan tanba ne’e liuhosi lansamentu ohin loron ekipa formada husi governu sei tun ba baze hodi halo estudu kle’an atu bele identifika problema.

Hodi fó hanoin, servisu ne’e barak maibé ida ne’e duni mak povu hein tanba sira presiza bee moos, eletrisidade, fornesimentu eletrisidade ho kualidade tanba ida ne’e halo parte hotu iha dezenvolvimentu tanba ne’e governu dahituk hakarak hadi’a.

Ekipa tékniku abitasaun sira nia servisu mak peskiza uluk hafoin tama arkitetu engineiru para bele harii uma maibé fundamentál liu mak abitasaun komunitária para sira ne’ebé atu simu uma ne’e tenke partisipa iha prosesu ne’e.

Parte seluk, Vise Ministru Dezenvolvimentu Abitasaun, Ordenamentu no Ambiente, Abrão Gabriel Oliveira, hateten iha ninia intervensaun programa ne’e todan maibé tenke simu ho konfiansa husi xefe governu, ekipa konsege lori to’o ohin loron mesmu ho elika ne’ebé uitoan.

Hodi hatutan, kona-ba abitasaun iha projetu ida ho naran MDGs ne’ebé rezultadu ladun tuir dalan tanba polítika loos maibé téknikamente mak sala no ladun di’ak tanba haree ona rezultadu ne’ebé iha kuaze suku ne’ebé iha projetu MDGs 438 abandonadu, 401 kompañia husik hela gasta US$48 milloen, tuir dadus ne’ebé hetan.

Ho situasaun ne’e mak halo ekipa tékniku abitasaun tun ba baze no konsege tama sai suku kuaze 30 suku ona to’o ihin loron.

“Hatudu momos katak iha duni polítika maibé iha implementasaun ne’ebé ladun di’ak, tama suku sai suku ami haree katak abitasaun ne’e importante tebes”, katak.

Tanba ne’e tuir nia, governu dahituk ne’ebé lidera husi PM Marí tenke tau duni importansia ba abitasaun, tanba ne’e hamutuk ho ekipa tomak, diresaun tolu ne’ebé hamutuk konsege harii ekipa ida no presiza duni haree husi realidade buat hotu-hotu la’o katak presiza iha levantamentu tékniku ne’ebé di’ak.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here