DILI (TATOLI)–Vice President Department Of Compact Operation, Robert I.Blau, Estadus Unidus Amérika (EUA), afirma sei fó tulun ba Timor-Leste enkuantu Timor enfrenta dezafiu iha prosesu dezenvolvimentu.

EUA iha nia programa “Kooperativa Dezafiu Millennium” ho misaun fó apoiu ba nasaun hirak ne’ebé sei iha hela prosesu dezenvolvimentu atu sai di’ak liu tan.

“Ami enkontru ho Primeiru Ministru, Mari Alkatiri hodi ko’alia kona-bá apoiu Estadus Unidus Amérika ba obstákulu dezenvolvimentu ekonómiku Timor-Leste hasoru,” Robert I.Blau informa ba Jornalista sira hafoin hasoru malu ho Xefe Governu, Mari Alkatiri iha Palásiu Governu, Segunda (13/02).

Nia promete sei fó tulun obstákulu dezenvolvimentu Timor-Leste nian, bainhira identifika ona área hirak ne’e mak sei disponibilidade fundu atu apoia.

Enkuantu iha rai barak mak EUA liuhosi Programa Kooperativa Dezafiu Millennium fó apoiu iha area sira hanesan; Saúde, no Agrikultura.

(Jornalista : Zezito Silva)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here