Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres. Foto Antonio Goncalves

DILI (TATOLI) –Hafoin Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo dissolve tiha Parlamentu Nasionál (PN), agora PN funsiona de’it ho komisaun Permanente bazeia ba iha artigu 37 Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN).

Maski nune’e PN seidauk estabelese komisaun permanente, tanba ne’e Prezidente PN, Aniceto Guterres sei manda karta ba kada bankada parlamentár hodi indijita membru ba komisaun ne’e.

“Sei manda karta ba bankada parlamentár sira, atu husu indijita membru deputadu sira atu hola parte iha komisaun permanente”, Aniceto Guterres tenik ba jornalista sira horisehik.

Nia dehan, kompozisaun komisaun permanente tuir RPN sei lidera hosi Prezidente PN, Vise Prezidente sira no deputadu indikadu sira hosi partidu polítiku ne’ebé hetan asentu iha PN.

Tuir artigu 39 RPN, kompeténsia komisaun permanente mak hanesan akompaña atividade governu no administrasaun, koordena atividade komisaun PN, promove no konvoka Parlamentu tuir nesesidade, prepara no organiza sesaun plenária.

Nune’e mós kompeténsia seluk hanesan, autoriza deklarasaun estadu sítiu no estadu emerjénsia, autoriza deklarasaun funu no halo dame, ezerse podér PN relativa ho mandatu deputadu, sem prejuizu kompeténsia própria Prezidente no komisaun kompetente ho razaun matéria, prepara abertura sesaun plenária, Koordena funsionamentu komisaun durante períodu suspensaun sesaun lejizlativa.

Bainhira nesesáriu ba andamentu servisu no ikus mai dirije reklamasaun konaba inezatidaun redasaun testu final dekretu no rezolusaun PN.

Entretantu, Deputadu na’in 29 sei hola parte iha komisaun permanente, kompostu husi Prezidente PN, Vise Prezidente PN nain rua 2 no deputadu ativu na’in 26 husi bankada parlamentár. Fahe ba bankada Fretilín membru na’in 10, CNRT, 10, PLP, 4, PD, 3 no KHUNTO, 2.

(Jornalista: Julia Chatarina)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here