Prezidente CNE, Alcino Barris. Foto Dokumentasaun Tatoli.

DILI (TATOLI)—Prezidente Komisaun Nasionál Eleisaun, Alcino Barris fó hanoin katak bainhira orsamentu la iha atu realiza Eleisaun Antisipada (EA) Timor-Leste bele Empresta tanba parseiru sira preparadu atu ajuda.

“Orsamentu Estadu ba eleisaun antisipada tenke iha, maibé bainhira laiha bele empresta tanba ema parseiru internasionál sira preparadu para atu ajuda ita. Eleisaun ne’e osan hira, kompara ho orsamentu ba dezenvolvimentu tinan ida ne’e,” Alcino Barris haktuir ba jornalista sira hafoin remata sesaun primeiru konferénsia nasionál iha Otél Timor, ohin.

Iha parte seluk Prezidente CNE ne’e kalkula katak orsamentu duodecimo sufisiente ba eleisaun antisipada.

“Ho osan ne’e mós ami bele halo tanba ami hatene uza osan ne’e ho didi’ak no aplika ba nesesidade nia merese,” nia garante. Hodi esplika ba jornalista katak bainhira Prezidente Repúblika disolve ona Parlamentu Nasionál signifika iha tempu badak sei marka loron ba eleisaun nian, tanba ne’e labele kestiona tan orsamentu.

“Opta eleisaun ne’e hanesan solusaun ne’ebé di’ak liu ona, entaun kuandu di’ak labele dehan problema iha orsamentu.”

Tuir Barris EA ho eleisaun jerál deferénsia naran de’it, maibé ninia prosedimentu hanesan de’it, tanba ne’e eleisaun antisipada nia realizasaun tuir regras lei númeru 9/2017.

Iha lei esplika hafoin rona desizaun Prezidente Repúblika dissolve Parlamentu Nasionál, Prezidente Repúblika sei dekreta loron ba eleisaun antisipada no bainhira dekreta ona loron ba eleisaun antisipada iha kedan ninia prosedimentu operasionais.

(Jornalista: Julia Chatarina)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here