Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri.

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hateten sistema atu ezekuta osan husi duodésimu rigorozu tebes, tanba ne’e governu tenke buka solusaun atu selu manutensaun estrada.

As vezes (dalaruma) ita harii sistema ida ne’ebé trava fali ita, enkuantu sistema ne’e ema moris mak harii, ita ema mak tenke buka solusaun, la’ós atu kontra sistema maibé buka dalan”, tenik ba jornalista sira iha Palásiu Governu, ohin hafoin enkontru ho ministériu relevante sira kona-ba pagamentu ba manutensaun estrada.

Alkatiri dehan bainhira dalan ida laiha ona la’o husi sorin atu rezolve maibé kontinua respeita sistema, nune’e fó ona orientasaun ba tékniku sira atu buka dalan ezekuta osan hodi halo pagamentu.

Tuir Xefe Governu kuandu harii infraestrutura ida sempre presiza manutensaun, nune’e tenke iha osan ba manutensaun, la’ós haree aat ona mak ba hadi’a.

“Infraestrutura ida tenke iha despeza ba manutensaun, se infraestrutura ita harii furak ona maibé ita la tau orsamentu para manutensaun, klaru tenke aat”, katak.

Parte seluk Vise Ministru Dezenvolvimentu ba Obras Públikas, Mariano Renato Monteiro da Cruz, hatutan obras públikas tenke servisu hamutuk ho Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) hodi relata prosesu pagamentu ba obra hirak ne’e.

Governante ne’e akresenta ohin ko’alia hela oinsá uza osan duadésimu atu halo manutensaun maibé duadésimu limitadu tebes entaun tenke buka alternativu seluk hanesan buka fundu ruma liuhosi apóiu internasionál lubuk ida hanesan Banku Mundál no seluk tan.

Maibé katak tan lei duodésimu la fó dalan bainhira halo ajustamentu tanba lei ne’e ezekuta kada fulan de’it.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here