Madre balun iha kongregasi Puteri Reinha Rosari. Foto espesial

DILI, (TATOLI) – Diretora Pre-Eskólar Santa Bernadeth Soubirous (SBS) Ai-mutin Komoro, Madre Maria Seravia PRR, hateten nia parte kontinua loke inskrisaun ba estudante foun ba tinan letivu 2018-2019 to’o sábadu semana ne’e.

“Ami sei loke inskrisaun ba estudante foun to’o sábadu (20/01) tanba númeru estudante seidauk to’o atus ida”, dehan Madre Maria Seravia ba jornalista Tatoli iha Komoro, ohin.

Eskola  ne’e funda hosi kongresaun madre Puteri Reinha Rosari iha tinan hirak kotuk hodi fó ona gradusaun ba labarik sira kada tinan.

“Tuir kalendariu prosesu aprendizajen sei hahú loloos iha semana oin, agora estudante foun  halo koñesementu ba aula no ambiente eskola nianʺ, tenik.

Madre ne’e hateten uza kuríkulu ministériu edukasaun, eskola ne’e  mós métodu rasik oinsá atu hanorin estudante ho kreativu.

Eskola ne’e hanorin mós  múzika, arte no kultura inklui drum band durante eskola hahú hosi zero kiik to’o zero boot.

ʺIha tinan hirak kotuk ami nia formasaun kona-ba múzika no drum band la’o di’ak no ami nia labarik sira tampil iha loron boot hanesan PNTL, F-FDTL no seremnia boot relijiaun Katólika”, katak tan.

Maibé iha 2017 ekipamentu hirak ne’e  la uza tanba laiha rekursu umanu atu hanorin. ʺIha tinan 2018 ami sei hanorin fali múzika no drum band ba labarik siraʺ.

Pre-eskólar iha sala haat no professores nain hitu.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here