Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Fautino Cardoso dada lia ho Jornalista sira iha Palasiu Governo. Foto Tatoli: Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Fautino Cardoso, akompaña husi komisáriu sira hasoru Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, iha Palásiu Governu ohin hodi konvida halo inagurasaun ba edifísiu foun nomós hato’o votu tinan foun.

“Ha’u ho komisáriu sira mai halo enkontru ho Primeiru-Ministru atu hato’o votus boas entradas, saúde di’ak no forte nafatin. Biban ne’e, ami konvida Xefe Governu atu halo inagurasaun ba edifísiu prinsipál Komisaun Funsaun Públika foun ne’ebé pursentu 99,9 konklui ona no tentativamente planeia atu halo inagurasaun iha kuarta feira loraik nune’e mós ha’u konvida mídia sira karik iha biban bele ba akompaña eventu ne’e”, tenik ba jornalista hafoin enkontru.

Cardoso hatutan edifísiu foun ne’e hatan ba nesesidade fatin ida dignu no sufisiente, maski edifísiu ne’e boot tebes maibé nia espasu mak limitadu atu akulamula diresaun balun, nune’e sei kontinua uza espasu balun iha Casa Europa. Dadaun ne’e, fatin Servisu KFP mak Casa Europa no husi Ministériu Administrasaun Estatál (MAE).

Prosesu konstrusaun ba edifísiu ne’e ho durasaun  tinan hitu, hahú 2010. Konstrusaun han tempu tanba komesa prosesa husi kompañia Timor-Leste Independent Company (TLIC) maibé iha 2014, prosesu konstrusaun paradu ho razaun laiha osan hodi kontinua maski Estadu halo ona pagamentu balun ba kompañia ne’e.

Iha fulan Jullu 2015, ho razaun atu salva patrimóniu Estadu, loke tan prosesu tenderizasaun normál no ikus mai kompañia Carya Timor, Lda manan prosesu ne’e no kontinua obra ne’e to’o remata.

Entretantu, orsamentu ba etapa dahuluk konstrusaun ho montante US$3,300,000 resin no etapa segundu US$1,580,354.24, nune’e total orsamentu US$5,000,000 resin, maibé sei hasoru difikuldade oituan kona-ba nia tella (pesa rai-mean halo uma kakuluk).

“Ami hasoru difikuldade oituan ho edifísiu ne’e nia atap (kakuluk) tanba uluk iha etapa dahuluk halo obra ne’e laiha kualidade ne’ebé oras ne’e tenke haree atu hadi’a tan tanba agora tempu udan”, konklui.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here