Vise-Ministra Planu no Finansa, Sara Lobo Brites bainhira prezide serimónia isár bandeira. Foto/MPF.

DILI, (TATOLI) – Atu sukat osan iha kofre Estadu nian maka iha lala’ok orsamentu duodésimu nian sobre viajen ba rai-liur aplika de’it ba Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) no bainhira hetan autorizasaun husi Primeiru-Ministru, sein adiantamentu.

Vise-Ministra Planu no Finansa, Sara Lobo Brites, hatete tanba tenke sukat osan ne’ebé mak iha Estadu nia kofre, ne’e duni sukat ba limitasaun ne’ebé mak  iha hodi aloka de’it ba prioridade sira ne’ebé mak nesesita duni atu atende iha fulan-jeneiru nia laran.

“Ita tenke sukat kapasidade osan ne’ebé mak ita iha hodi bele iha efisiénsia ba ita-nia gastu, entaun ita lainklui despeza ne’ebé mak ita sei bele hala’o kuandu ita iha ona orsamentu normál”, katak Sara iha Aitarak-Laran, kinta, (11/1).

Hatutan bainhira iha ministériu balun ne’ebé mak atu halo viajen bá estranjeiru maka konsellu ne’ebé fó katak se ema sira ne’ebé konvida mak selu viajen hotu ne’e problema seluk ida.

“Mas kazu Governu mak tenke hasai osan para selu viajen ho grupu ne’ebé barak, ida ne’e sei fó implikasaun ba osan ne’ebé mak Estadu iha, pur enkuantu ita lasujere para halo atividade sira hanesan ne’e”.

Kona-ba moras sira ne’ebé presiza atu halo tratamentu iha rai-liur, iha konsiderasaun no papél Ministériu Saúde nian serteza katak duodésimu asegura ba situasaun ida ne’e.

Sobre projetu sira ne’ebé mak seidauk iha pagamentu, orsamentu temporáriu iha kategoria kapitál dezenvovimentu aloka duni atu selu projetu sira no iha kategoria ne’e aloka millaun 29.1.

“Mas bazea ba progresu, projetu ne’ebé mak finál ona, entrega ona ba Estadu ida ne’e mak ita tau osan para bele selu tanba ita labele fó prezuiju ba empreza sira ne’ebé mak kumpri ona sira-nia obrigasaun. Kapitál dezenvolvimentu ita iha millaun 29.1”.

Aleinde ne’e iha kategoria transferénisa públika nian pagamentu fó liu prioridade ba veteranu, idozu, ema ho defisiénsia, bolsa da mãe, tratamentu bá rai-liur, dezastre naturál, eis-titulár, pensaun, subsídiu no merenda eskolár ba eskola privadu no subsídiu ba autoridade lokál.

“Ida ne’e ita aloka, só nia faze ezekusaun hanesan veteranu selu fulan-fulan, bolsa da mãe ho pagamentu ba idozu sira, ita halo fulan neen, fulan neen. Ita aloka nafatin para fó biban ba Ministériu Solidariedade Sosiál halo nia knaar, rekolla dadus depois aprezenta, ita selu tuir oráriu”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here