Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus Amaral. Imajen/Espesiál.

DILI (TATOLI)–Ba desizaun Parlamentu Nasionál (PN) hodi la aprova Orsamentu Retifikativu (OR) 2017, Bankada Aliansa Maioria Parlamentár (AMP) aprezenta mós inisiativa legislativa ida ne’ebé sei aprezenta iha tempu badak liu husi Prozetu de Lei (PJL) “Rejime Tranzitóriu para ezekusaun duodecimal.

Inisiativa ida nee atu komplementa regime duodecimal ne’ebé vigor hela, hodi nune’e Governu bele halo jestaun iha situasaun estraordinária sira hanesan formasaun governu ne’ebé tarde no perturba siklus orsamentál estadu.

“Alien de ne’e regime ida nee mós bele kontinua garante mákina estadu ba asuntu sira urgenti hanesan kestaun stok ai moruk iha hospital, kombustivel ba jeradores sentral eletrisidade no kestaun sira relasaun ho defeza e seguransa nian. Regime ida nee sei termina imediatamente bainhira Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 vigora ona,” Xefe Bankada CNRT, Arão Noe fó sai iha konferénsia imprensa ne’ebé hala’o iha sala bankada CNRT, Kuarta foin lalais ne’e.

Tuir Arão rejime tranzitóriu ne’e hodi komplementa no autoriza Governu atu bele hatún osan fundu mina rai hodi finansia nesesidade Estadu durante Orsamentu Jerál Estadu (OJE) sidauk tama iha vigor, nune’e mós atu salva guarda situasaun no labele husik Estadu hanesan agora.

Enkuantu tuir lei fundu petrolíferu atu hatún osan atu sustenta nesesidade Estadu nian tenke liuhosi lei OJE ka lei OR, “tanba rua ne’e sidauk iha maka tinan 2018, Governu labele hatún osan husi Banku Sentrál Timor-Leste (BSTL) atu finansia nesesidade Estadu.”

Ho ida ne’e mak rejime tranzitóriu sei aprezenta iha komisaun semana oin hodi salva guarda situasaun no husu ba bankada koligasaun (FRETILIN no PD) atu bele konsidera.

Hatán ba kestaun ne’e, iha konferénsia imprensa ne’ebé hala’o iha sala bankada FRETILIN, Xefe Bankada FRETILIN, Francisco Branco hateten iha konstituisaun la hatete rejime tranzitóriu, ko’alia konaba orsamentu hanesan podér eskluzivu husi Governu no PN fó inisiativa ba aliterasaun lei jestaun finanseira.

“Parlamentu Nasionál bele inisiativa ba lei jestaun finanseira maibé konaba lei orsamentu nian, Governu mak iha podér eskluzivu.” Branco argumenta tan.

(Jornalista: Julia Chatarina)

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here