Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres. Foto Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Desizaun Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Aniceto Guterres, ajenda rekursu admisaun Orsamentu Retifikativu (OR) husi Bloku Aliansa Maioria Parlamentár (BAMP) ba plenária ohin loron la hetan konkordánsia entre deputadu sira hodi haksesuk malu.

Tuir ajenda ne’ebé aprovadu iha konferénsia líder bankada mak diskusaun ba jeneralidade OR iha loron 18 no 19.

Deputada husi bankada FRETILIN hanesan mós Prezidente Komisaun C ne’ebé trata asuntu Finansas Públika, Maria Angelica, hateten deskorda ho desizaun PPN atu halo ajenda ba rekursu admisaun OR tanba atu halo debate laiha tan ajenda seluk.

“Ba ha’u debate rekursu ne’e laiha fatin ona, hosi Prezidente bele konsidera ami nia preukupasaun, orsamentu retifikativu prinsipál ba Estadu no povu ida ne’e”, katak iha plenária, ohin.

Entretantu xefe bankada Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés), Arão Noé, dehan giaun ne’ebé PPN prepara la’os mai husi deliberasaun hamutuk reuniaun lídere bankada, loloos PPN konvoka reuniaun bankada horiseik loraik atu halo ajenda ba rekursu admisaun OR, nun’e nia konsidera ajenda ohin la ofisiál.

“Husu ba Prezidente Parlamentu Nasionál submete giaun ba debate plenária, tanba ne’e regras rejimentais (regra hosi rejimentu sira) ejizi, ne’e duni ha’u husu atu kumpri”, dehan.

Nune’e mós, deputada Maria Terezinha, hatutan hodi kontinua nafatin ezije rekursu ne’ebé iha hafoin admisaun, PPN la fó andamentu.

“Ami ezije nafatin iha konferénsia líder bankada dala hira, maibé laiha andamentu ba rekursu ne’ebé ami aprezenta, tanba ne’e ami ezije fali antes atu tama ba debate jeneralidade proposta lei refere, giaun ohin ami hanoin hanesan desizaun unipesoál”, katak.

Maibé deputadu Antoninho Bianco, husi bankada FRETILIN, krítika desizaun PPN ne’ebé halo ajenda ba rekursu atu debate ohin loron no husu atu mantein ajenda horisehik atu trata jeneralidade OR.

Hatan ba kestaun sira ne’e, Aniceto Guterres, katak plenária horisehik fó ona opsaun rua mak kontinua diskusaun jeneralidade OR ou marka plenária ketak ida trata rekursu OR, husi parte FRETILIN rejeita atu adia, maibé opozisaun la fó komentáriu, signifika maioria aseita atu marka plenária ida atu trata rekursu.

Atu marka ajenda trata rekursu ne’e, Anicento hatutan tan, marka ona ba 4 dezembru ho razaun husu tempu nu’udar autór ba admisaun ne’e, tenke justifika mesmu giaun la preve tanba aprezenta fundamentu ne’ebé laiha rekezitu formál ba admisaun.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here