Uma Fukun Parlamentu Nasionál. Imajen/Espesiál

DILI, (TATOLI) – Prezidente Komisaun G trata asuntu sidadania, kultura, juventude, desportu no igualdade, Veneranda Lemos, hateten deputadu hosi komisaun G aprezenta proposta mekanizmu resposta automátika direitu umanu sira nian iha komisaun hodi diskute kle’an.

“Ami halo aprezentasaun ida kona-ba mekanizmu resposta automátika ba direitu umanu sira atu diskute detallu, nune’e bele ba aprezenta proposta ba plenária atu haree”, dehan Veneranda ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál (PN), kuarta (13/12).

Deputada ne’e dehan deputadu komisaun G foin aprezenta mekanizmu resposta automátika direitu umanu nian, entaun diskusaun ne’e séi la’o hela no komisaun sei prepara proposta hodi lori ba plenária.

Enkuantu, asuntu direitu umanu ne’e sei iha área temátika ba komisaun A nian atu haree nia lejislasaun, nune’e mós atu haree asuntu direitu umanu sira ne’e bele iha komisaun ne’ebé.

“Se mai iha komisaun G bele hateten katak nia bele hela hanesan sub-komisaun ida atu ita bele atende keisa hosi sidadaun sira”, hateten nia.

Mekanizmu resposta automátika ba direitu umanu sira nian, ho meiu oinsá mak ita identifika violasaun ruma hanesan violasaun direitu umanu sira.

Dalabarak iha violasaun ruma hanoin katak ne’e violasaun direitu umanu sira maibé dalaruma la’e, signifika ita lahatene klasifika violasaun hirak ne’e.

“Se ita identifika asuntu direitu umanu sira ita bele halo análiza hosi keisa ne’ebé mak mai, se la’e keisa hosi sidadaun sira ita seidauk iha mekanizmu di’ak atu fó resposta ba asuntu direitu umanu”, akresenta.

Klasifikasaun eh mekanizmu resposta automátika asuntu direitu sira ita liuhosi keisa hirak ne’ebé iha liuhosi etapa lima mak simu keisa nian, verifikasaun, klasifikasaun, validasaun ba violasaun direitu umanu sira no hafoin ita lori keisa ba asuntu direitu umanu ba iha ne’ebé.

Timor-Leste mós halo ona ratifikasaun ba lei internasionál sira liliu ba konvensaun direitu umanu nian, enkuantu ita mós aprova ona lei direitu umanu sira iha lejislatura anteriór.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here