Akademista sira hosi Klibur Instituisaun Ensinu Superior Timor-Leste (KIESP-TL) hasai foto hamutuk ho Xefe Estadu Francisco Guterres Lú Olo, hafoin enkontru. Imajen Mídia Palásiu PR.

DILI, (TATOLI) – Akademista sira hosi instituisaun akadémiku privadu ne’ebé hamahan án iha Klibur Instituisaun Ensinu Superior Timor-Leste (KIESP-TL) hanesan IOB, DIT, ISC, IPDC, ETCI, ICFP, UNDIL, UNITAL no UNPAZ rekomenda ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, atu rezolve problema rai laran bazeia ba Konstituisaun RDTL.

“Ami sente situasaun real ne’ebé akontese dudu ami mai hasoru diretamente Xefe Estadu atu fó hanoin katak Prezidente Repúblika presiza foti desizaun imediata tuir kompeténsia ne’ebé maka hakerek ona iha Konstituisaun RDTL”, hatete Prezidente KIESP-TL, Augusto da Conceição, ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e, hafoin soru-mutu ho Xefe Estadu, Francisco Guterres Lú Olo.

Atuál Reitór Institute of Bussines (IOB) ne’e hateten bainhira situasaun rai laran seidauk rezolvidu, sei fó impaktu negativu ba dezenvolvimentu nasaun en-jeralmente ba setór edukasaun.

“KIESP nia estudante hamutuk 63,000, tan ne’e, bainhira Orsamentu Jerál Estadu 2018 nian la aprovadu, sei fó impkatu maka’as ba estudante sira nia prosesu aprendizajen”, haktuir.

Reprezentante KIESP-TL ne’e mós husu ba Prezidente Repúblika hanesan Komandante Supremu Forsas Armadas atu bele garante seguransa nasionál.

Iha biban ne’e, sira mós husu ba Prezidente Repúblika atu tau matan ba KIESP-TL nu’udar parseiru Estadu no Governu nune’e bele dezenvolve rekursu umanu ne’ebé kualidade iha Nasaun ida ne’e.

Enkuantu, Prezidente Repúblika orgullu ho KIESP nia prezensa tanba bele hetan ideia di’ak hosi sosiedade akadémiku hirak ne’e oinsá atu fó solusaun ba problema instabilidade polítika iha rai laran.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here