FOTO FDN

DILI (TATOLI)–Bloku Opozisaun Parlamentár, Aliansa Maioria Parlamentár (AMP)  Apaixonado (laran monu) ba Forum Demokrasia Nasionál (FDN) ne’ebé reprezenta votante hamutuk 60.112 iha eleisaun 2017.

Reprezentante FDN, Hermegildo Kupa Lopes dehan, Forum Demokrátiku ohin hasoru malu ho Porta Vóz Aliansa Maioria Parlamentár (AMP), Taur Matan Ruak, iha nia re Rezidénsia, Metiaut hanesan aprosimasaun ida maibé Taur sente Apaixonado ho FDN hodi hamutuk ho sira karik iha eleisaun tuir mai (Eleisaun antesipada mosu)

“AMP iha vontade simu ami ho di’ak no hatudu nia Apaixonado ba ami atu hamutuk ho sira kuandu Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo foti ona desizaun atu avansa ba eleisaun antesipada,” Hermegildo Kupa Lopes informa ba Ajénsia Tatoli iha El Legendariu, Kinta (23/11).

Nia mós lamenta katak FDN marka ona audiénsia iha loron hat liu ba ho Prezidente da Repúblika Francisco Guterres Lu Olo, maibé seidauk iha resposta.

Objetivu FDN hasoru malu ho xefe estadu ne’e atu FDN entrega karta. iha karta ne’e nia konteúdu, analiza konstitusionál ba situasaun polítika ohin loron nian.

Karta hanesan mós mak ohin FDN entrega mós ba porta voz AMP, Taur Matan Ruak, nune’e Ruak lori AMP nia naran sente Apaixonado ho analiza konstitusionalidade FDN nian ba situasaun polítika ohin loron nian.

Amor (doben) atu kaben ho ema ida ho seguru liu, mane tenke lalais tanba feto mós ema mane barak mak gosta, sé ita atraza mane ida besik liu mak sei hola feto ne’e,” Kupa kompara. No sente laran monu ba AMP hafoin hasoru malu ho eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak.

Apaixonado entaun rekursu ikus eleisaun antesipada akontese ami kaben ho ida ne’ebé ami sente seguru liu,” Kupa promete hodi antesipa situasaun iha futuru mai.

“Sé mak hasoru malu beibeik hanesan feto ho mane karik, entaun ida ne’e mak sei ba kaben. Enkuantu ida ne’ebé mak nunka hasoru malu dala ruma ema hanoin atu hakarak kaben maibé nia nunka fó atensaun ba nia.”

Kupa mós husu ba Xefe Estadu, Francisco Guterres Lu-Olo tenke tetu halo di’ak hafoin foti desizaun tanba agora iha opsaun rua atu nia foti mak opsaun ba desizaun polítika no desizaun konstitusionál maibé kuandu foti tuir desizaun polítika signifika ba eleisaun antesipada.

Biar nune’e, Desizaun hotu tenke tuir foti tuir konstituisaun tanba FDN lakohi Timor naran monu iha mundu internasionál sei tanba Xefe Estadu la kumpre konstituisaun.

“Xefe Estadu Lu-Olo sei la foti risku tuir partidu ida nia hakarak mezmu nia mai hosi partidu Fretilín maibé konstituisaun mak nia viola ona nia tenke responsabiliza.” Kupa dehan tan.

PR Lu-Olo karik fó ba partidu segundu mais votadu (nakfilak ona AMP) mak lidera governu, FDN sei fó apoiu maski la iha asentu iha Parlamentár.

Forum Demokrátiku Nasionál (FDN)  kompostu hosi partidu sira hanesan, Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku,  PUDD, UDT, PSD, PR, FM, BUP, PST, PDN, PDC.

(Jornalista : Zezito Silva)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here