Xefe Estadu Lú Olo

DILI (TATOLI) –Prezidente da Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo dehan, sei iha dalan ba timoroan atu tuur hamutuk hodi rezolve problema polítika ne’ebé ohin loron Timor enfrenta. maske bankada AMP aprezenta mosaun sensura hasoru governu.

“Ita hotu timoroan sei tuur hamutuk hodi ko’alia para ultrapasa situasaun ida nee hodi fó fiar fali ba ita nia povu para hetan governu, parlamentu no órgaun seluk atu funsiona ho di’ak hodi fó esperansa ba ita nia povu,” Prezidente da Repúblika informa ba Jornalista sira iha kuartél jerál F-FDTL fatu-hada Dili, Segunda, ohin.

Xefe estadu konsidera mosaun sensura ne’ebé mak Aliansa Maioria Parlamentár (AMP) hato’o hasoru sétimu governu konstitusionál ida ne’e hanesan parte ida hosi servisu parlamentu sira nian.

Entretantu Francisco Guterres Lu Olo dehan nia parte seidauk prontu atu fó sai konteúdu karta husi presidente Partidu CNRT Xanana Gusmao ne’ebé foin lalais haruka ba nia atu públiku akompaña, maibé nia rekoñese  lider rezisténsia Xanana Gusmao iha semana kotuk haruka duni karta ba nia.

“Karta nee ha’u simu duni maibé la’ós atu hatete ba ita boot sira, ne’e ha’u de’it maka hatene maibé iha tempu seluk,” Lu Olo esplika.

Kona-bá rezultadu diálogu entre lider nasionál Mari Alkatiri no Taur matan Ruak, ne’ebé Prezidente da Repúblika realiza foin lalais, Lu Olo dehan nia sei anunsia mós ba públiku iha tempu besik.

(Jornalista: Agapito dos santos)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here