DILI (TATOLI)—Komisaun C Parlamentu Nasionál, hafoin halo tiha reuniaun durante loron rua (14-15/11) ohin loro kraik iha tuku 15:00 deside rejeita relatóriu ho parecer proposta Orsamentu Rektifikativu (OR) ne’ebé governu hato’o tanba Bankada Aliansa Maioria Parlamentár (BAMP) konsidera la prienxe rekizitu konstitusionál ho karater urjénsia.

Tuir nota komunikadu ne’ebé Tatoli asesu hosi Aliansa Maioria Parlamentár sita katak, razaun komisaun C ne’ebé trata kona ba asuntu finansas públika rejeita OR hanesan tuir mai ne’e; 1) La iha Lei Organika VII Governu Konstitusional hodi deskreve kompoziasaun estrutura governu ne’ebé refleta estrutura orsamental ne’ ebé descreve iha PPL Orsamentu Retifikativu ne’ e;

2) La iha tabela sira ezekusaun orsamentál ba despeza no reseita nian hosi 9 de Novembru, ho projesaun detalhadu, tuir kategoria no item, to’o ezekusaun 31 de Dezembru 2017, ba fundus hotu-hotu no serbisu sira no fundu autonomus;

3) La iha justifikasaun ba situasaun ezekusaun ne’ebé ki’ik  ba reseitas no despezas ka dotasaun ne’ ebé hotu ona;

4) La iha informasaun sobre ativu e passivu estadu nian;

5) La iha informasaun kona-ba emprestimus ne’ ebé estadu halo ba tinan 2017;

6) La iha sertidaun levantamentu osan hosi fundu minarai iha 2017 no mos informasaun sobre desempenho fundu ne’e nian durante tinan ne’ e nia laran;

7) La iha Sertifikasaun sira ba levantamentu Fundu minarai iha 2017 no informasaun kona-ba dezempeñu fundu nian durante 2017;

8) La iha Sertifikasaun validade hosi Banco Central sobre Fluxus/ cash flow hosi kaixa konta tesouro no fundus especiais (fundu infraestrutura ho fundu capital humano) ;

9) La iha Informasaun kona-ba kumprimento limite 20% altersaun orsamentu ba servisus ne’ebé la iha autonomia administrativa no financeira;

  1. La iha informasaun sobre percentagem de ajusta directos 10% iha ministériu idak idak;

11) La iha informasaun detalhada ba despezas ne’ ebé selu ho rezerva de kontigensia hodi dotasaun todo governu;

12) La iha indikasaun ba proporsaun financiamento hosi a) Osan (dinheiro publico) ne’ ebé la atribuidu ne’ ebé tama iha fundu konsolidadu Timor Leste 2017; b) Reseita ne’ ebé atu simu iha futuru; c) osan (dinheiro publico) ne’ ebé atribuidu maibe kancela hosi parte dotasaun no orsamental.

Ho razaun sira ne’ebé sita iha pontu 12 ne’e ikus mai konsidera katak, Orsamentu retifikativu la prienxe kritériu ho karater urjénsia no la kumpre regra konstituisaun atu bele lori ba diskusaun iha plenária Parlamentu Nasionál.

Nune’e membru komisaun C hosi bankada Aliansa Maioria Parlamentár (CNRT, PLP, KHUNTO) vota kontra relatóriu no parecer ba prosesu urjénsia Orsamentu Retifikativu.

Preokupasaun sira ne’e hotu sei responde ho orsamentu jerál estadu 2018. Nune’e ita hein atu governu aprezenta lalais programa governu ba dala rua.

Entretantu Sétimu governu submete proposta OR ba meza Prezidente Parlamentu Nasionál ho karater urjénsia iha loron 09/11.

(Ekipa Redasaun)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here