Uma Fukun Parlamentu Nasionál. Imajen/Espesiál

DILI, (TATOLI) – Deputadu sira hosi bankada opozisaun kestiona deklarasaun Primeiru Ministru, Marí Alkatiri iha publikasaun The Australian Business Reviuw (TABR), hodi konsidera kontra produtividade Negosiadór prinsipál delimitasaun fronteira marítima, Kay Rala Xanana Gusmão ho ekipa.

“Se dekarasaun Xefe Governu, Marí Alkatiri mak nune’e duni, signifika kontra produtividade negosiadór xefe, Kay Rala Xanana Gusmão  no presiza klarifika ba públiku”, deputadu Partidu Libertasaun Populár (PLP), Mericio Akara ba ajénsia Tatoli iha Parlamentu Nasionál (PN), ohin.

Nia preokupa tanba Xefe Negosiadór halo hela negosiasaun kona-ba fronteira marítima ligadu ba projetu Sunrise no Pipeline. “Greater Sunrise dezde uluk ita ko’alia, estudante, ativista hotu hakarak pipeline mai Timor-Leste no desizaun ne’e seidauk muda no negosiadór xefe halo hela prosesu negosiasaun, tanba ne’e mak ita labele halo deklasaun diferente ho prosesu ne’ebé la’o hela”, haktuir nia.

Nia afirma, Greater Sunrise no Pipeline ne’e asuntu nasionál, Timoroan tenke unidu no labele fahe malu iha kontestu ne’e.

“Ita hotu apoia Xefe Negosiadór, Kay Rala Xanana Gusmão atu reprezenta nasaun hodi desize destinu ne’e no ita labele kontra fali prosesu, kuandu kontra signifika ita mak estraga ita nia án”, realsa nia.

Nia hatutan, deklarasaun ne’e mak loos, signifika kontra produtividade ne’ebé la merese. “Ami ohin rona hosi Xefe Bankada Fretilin, Francisco Branco, dehan governu halo ona komunikadu imprensa hodi deklara katak mídia Austrália fó sai ne’e la loos. Se nune’e tenke publika lalais atu públiku bele hatene, se la’e ema hanoin deklasaun ne’e loos duni”, afirma.

Nia fiar katak, Primeiru Ministru, Marí Alkatiri la-halo ida ne’e,  se halo duni ona presiza klarifika lalais ba públiku.

Enkuantu, PLP pursentu 100 apoia Xefe Negosiadór, Kay Rala Xanana Gusmão hodi finaliza misaun ne’e atu deside fronteira maritima inklui projetu Greater Sunrise.

Xefe Bankada PLP, Fidélis Magalhães, bainhira levanta kestaun ne’e iha plenária katak Xefe Governu presiza klarifika, tanba prosesu ne’e sensitivu no interese barak atu manipula informasaun.

Nune’e mós, Xefe Bankada Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés), Arão Noé, hateten negosiasaun ba Greater Sunrise ne’e importante ba Nasaun dezde luta iha lejislatura daruak ho intensaun dada pipeline mai Timor-Leste.

Governu hahú kedan iha IV, V to’o VI Governu tau osan prepara supply base, LNG Betanu no pipeline mai Beasu. Ida ne’e mak akontese sei lori dezenvolvimentu boot, loke kampu servisu barak ba joven sira.

Hatan ba kestaun ne’e, Xefe Governu, Marí Alkatiri, dehan reportajen ne’e laiha fundamentu no publikasaun la loos tanba, dook hosi kontestu.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here