Reprezentante UNICEF iha Timor-Leste, Valerie Taton, hato’o agradesementu ba Prezidente Repúblika tanba apoiu ona serbisu UNICEF nian hodi promove direitu labarik. Foto mídia PR

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hateten sei fó apoiu ba Fundu hosi Nasoen Unidas ba Labarik (United Nations Children’s Fund-UNICEF) hodi proteze labarik nia direitu tuir lei.

“Prezidente iha kompromisu ida boot tebes atu apoiu hodi proteze labarik sira ninia direitu iha Timor-Leste”, dehan reprejenta UNICEF iha TL, Valeric Taton iha ba jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál Bairo Pite, segunda, (31/10).

Tuir nia, Xefe Estadu sai kampiaun ba direitu labarik tanba konsege lansa ona planu asaun ba protesaun direitu labarik.

“Vizita kortezia ida ne’e ha’u atu aprezenta án nomos diskute asuntu ne’ebé liga ho direitu labarik”, tenik.

Observasaun UNICEF nota Estadu implementa ona polítika hodi proteze labarik sira nia direitu, maibé presiza reforsa iha setór edukasaun, saúde no malnutrisaun.

“UNICEF iha kompromisu atu hadi’a labarik nia direitu hanesan direitu sobrevivénsia ba dezenvolvimentu, protesaun no partisipasaun”, hatutan.

Órgaun soberanu sira hanesan lejislativu no ezekutivu tenke fó nafatin apoiu hodi labarik sira nia direitu.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here