Primeiru Ministru, Marí Alkatiri ko'alia ba jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, ohin, hafoin hasoru malu ho Xefe Estadu, Francisco Guterres Lú Olo. Foto mídia PR

DILI, (TATOLI) – Primeiru Ministru, Marí Bin Amude Alkatiri, hateten governu sei aprejenta proposta orsamentu retifikativu ba Parlamentu Nasionál hodi halo diskusaun iha semana oin.

ʺAmi prepara hela orsamentu retifikativu, atu semana oin haruka ba Parlamentu Nasionálʺ, informa nia ba jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairo Pite, ohin, hafoin relata asuntu ne’e ba Xefe Estadu, Francisco Guterres Lú Olo.

Proposta orsamentu retifikativu ne’ebé governu sei propoin ba PN, tuir Alkatiri, bazeia  ba nesesidade povu inklui pagamentu ba projetu fízíku balun ne’ebé governu anterior implementa ona.

ʺOrsamentu retifikativu de’it sei laiha divida entaun montante ladun boot maibé tanba projetu balun implementa iha fulan juñu, jullu no agostu entaun tenke prepara osan para selu”, hatutan.

Mesmu nune’e, líder governu seidauk esplika totál orsamentu ne’ebé propoin.

“Servisu públiku barak liu maka agora osan laiha tanba orsamentu retifikativu seidauk aprovaʺ, afirma.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here