Sekretáriu Jerál ONU, António Guterres

DILI, (TATOLI) – Nasaun hamutuk 193 inklui Timor-Leste (TL) ne’ebé  adere ba Organizasaun Nasaun Unida (ONU) selebra loron mundiál ONU.

Organizasaun ne’e estabelese iha Estadus Unidus Amérika (EUA) iha loron 24 outubru 1945 hafoin akontese funu mundiál. ONU harii ho objetivu promove kooperasaun internasionál hodi impede ka evita akontesimentu sira ligadu ho funu. Ohin loron membru ONU hamutuk nasaun 193 inklui TL.

Sekretáriu Jerál ONU, António Guterres iha ninia mensajen ne’ebé Tatoli asesu liuhosi informasaun ofisiál ONU nian, ohin (24/10), katak mundu ohin loron hasoru dezafiu grave tanba alargamentu konflitu no dezigualidade, klima estremu, intoleránsia mortál, ameasa seguransa-inklui arma nukleár.

Ferramenta no rikeza atu evita dezafiu mak vontade. Problema mundu hakat liu fronteira. Hatutan: Ita tenke evita ita-nia diferensa atu transforma ita-nia futuru. Bainhira ita atinji direitu umanu no dignidade umana ba ema hotu – sira sei harii mundu ida pasífiku, sustentável no justu.

“Iha loron nasaun unida nian ne’e mai ita, povu sira halo vizaun ida ne’e sai realidade”,  apela António Guterres ne’ebé hanesan mós belun boot ida ba TL.

Bele asesu mós liuhusi link ne’e: https://www.youtube.com/watch?v=MnX3kMX_b9c

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here