Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino bainhira dadalia ho jornalista sira iha sede CCF, Fatuhada, Dili, foin lalais ne´e.

DILI, (TATOLI) – Prezidente Partidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, hateten bainhira koligasaun entre PD no Frente Revolusionaria Timor-Leste Independente (FRETILIN) harii, laiha partidu seluk ne’ebé mosu sai alternativu maibé hakarak sai opozisaun konstrutivu, edukativu no vokasionadu iha Parlamentu Nasionál.

“Ita  nia liafuan maka ita nia forsa. Katak, la’ós saida maka ita ko’alia oin, aban halo fali buat seluk ida”, Assanami hato’o ba jornalista sira iha sede Comité Centrál FRETILIN (CCF), Fatuhada, Dili, sábadu (21/10) kalan bainhira hala’o enkontru ho kuadru sira hosi FRETILIN kona-ba preparasaun tékniku atu esplika programa Governu ne’ebé rejeitadu hosi partidu opozisaun ba populasaun iha Timor laran.

Nia dehan, konstituisaun fó poder ba Prezidente Repúblika atu deside. Hodi hatutan, dezde inísiu PD lakohi eleisaun antesipada tanba hakarak povu hakmatek no lakohi atu povu lakon tempu, maibé to’o tempu ida ne’ebé labele duni tenke fila ba povu.

Assanami haktuir programa ne’ebé tama iha Parlamentu Nasionál nakloke, programa povu tomak nian no partidu hotu-hotu nian tanba implementa Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál. Ne´e duni, nia haklaken, tuir loos laiha dalan atu la fó apoiu ba malu.

“Ne’e katak ukun ida ne’e ukun ida kredível, ukun ida partisipativu, ukun ida ne’ebé tuir povu hotu nia hakarak no ukun ida ne’ebé respeitu partidu hotu-hotu nia kompromisu”, eis líder RENETIL esklarese.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here