Reprezentante Kompañia Bollaré Ports hosi França, Eric Mancini ho nia ekipa, ohin aprezenta dezeñu portu Tibar ba Primeiru Ministru, Marí Alkatiri iha Palásiu Governu. Foto dokumentasaun GPM.

DILI, (TATOLI) – Reprezentante Kompañia Bollaré Ports hosi França, Eric Mancini ho nia ekipa, ohin aprezenta dezeñu portu Tibar ba Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri iha Palásiu Governu.

“Hanesan Governu foun, ami mai hasoru Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri atu aprezenta dezeñu portu Tibar nu’udar projetu boot”, informa Eric Mancini ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Xefe Ezekutivu.

Nia hatutan, dezeñu ne’e presiza tebes aprezenta ba Xefe Governu, atu ba futuru kompañia ho governu bele servisu hamutuk liutan hodi kontinua obra balun iha Nasaun.

“Ha’u haree Primeiru Ministru, Marí Alkatiri iha interese ba projetu ne’e, maibé nia dehan molok atu implementa, governu sei ba aprezenta iha Parlamentu Nasionál”, haktuir nia.

Entretantu, projetu ne’e sei gasta orsamentu hamutuk milliaun U$490. Totál orsamentu orijen hosi kompañia Bollaré ho montante $360 no Governu Timor-Leste tau osan hamutuk U$130.

Enkuantu, iha juñu 2017, Governu hamutuk ho Kompañia lansa ona fatuk dahuluk ba projetu ne’e.

Portu Tibar sei okupa rai hektare 27 ho metru 630, enkuantu durasaun ba implementasaun obra ne’e durante tinan tolu, nune’e implementasaun projetu ne’e sei hahú iha 2018 no sei remata iha 2020.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here