Deputada, Maria Teresinha Viegas.

DILI (TATOLI)—Bankada Parlamentár, hosi Partidu CNRT hato’o agradesimentu ba negosiador prinsipál Delimitasaun Fronteira, Kay Rala Xanana Gusmão tan ho nia esforsu ikus mai Australia ho Timor-Leste fixa ona detalladu tékniku finál entre nasaun rua bazeia ba akordu Kopenhagen.

    

Deputada Maria Teresinha Viegas,  fó parabéns ba Negosiadór Prinsipál, Kay Rala Xanana Gusmão ho nia ekipa tomak ne’ebé konsege fixa ona détallu tékniku finál ba negosiasaun delimitasaun fronteira Marítima entre Timor-Leste ho Australia.

“Agradese ba ekipa ne’ebé xefia hosi Negosiadór Prinsipál, Kay Rala Xanana Gusmão ba negosiasaun delimitasaun fronteira Marítima Timor-Leste ho Australia ne’ebé estabelese eh fixa ona detallu tékniku finál entre nasaun rua ne’e,” Maria Teresinha Viegas fó sai bainhira le intervensaun bankada CNRT molok fó apresiasaun ba aprezentasaun Programa Sétimu Governu Konstitusionál iha Parlamentu Nasionál (PN), Segunda (16/10).

Timor-Leste ho Australia konkorda ona kona-ba testu tratadu ne’ebé reflete Pakote Akordu Komprensivu 30 de Agostu liuhosi enkontru konfidensiál lubuk ida ho Komisaun Konsiliasaun iha Haia/Hague semana kotuk.

Tratadu ida ne’e delimita fronteira Marítima entre Timor-Leste no Australia iha Tasi Timor no ko’alia mós kona-ba estatutu legal ba kampu gas Greater Sunrise, estabelesimentu rejime espesiál ba Greater Sunrise, dalan ba dezenvolvimentu rekursu, no oinsá fahe rezultadu rendimentu. Parte rua sei buka aprovasaun doméstiku atu bele kontinua ba prosesu asinatura tratadu nian.

Atu bele aselera parte sira nia envolvimentu iha joint venture ba Greater Sunrise no konvida joint venture hodi fornese informasaun nesesáriu atu asegura dezenvolvimentu rápidu ba kampu gas Greater Sunrise, parte rua no Komisaun mós hasoru malu ho reprezentante husi joint venture durante semana kotuk.

Parte rua konkorda iha Copenhagen katak elementu esensiál husi Akordu 30 de Agostu maka akordu kona-ba fronteira Marítima no prosesu kompromisu prinsipál ida ba desizaun sedu ida kona-ba utilizasaun Rekursu Greater Sunrise.

Hafoin konkorda akordu kona-ba fronteira Marítima, envolvimentu ho Joint Venture Greater Sunrise no dezenvolvimentu Greater Sunrise sei sai foku prinsipál husi parte Timor-Leste no Australia, Komisaun Konsiliasaun sei kontinua involve iha prosesu ida ne’e.

Parte rua sei hasoru malu iha Singapura antes de fin do Novembru ho Komisaun atu reeve progresu kona-ba Pakote Akordu Komprensivu ba dezenvolvimentu rekursu, no deside data asinatura tratadu iha tinan ida ne’e nia rohan ka inísiu tinan 2018 se parte rua satisfás ho progresu ne’ebé iha. No sei iha tan enkontru entre parte rua ho Komisaun iha Dezembru 2017 no prosesu sira ne’e sei konduta iha konfidensiál idade nia laran.

Enkuantu kontinua fasilita parte rua nia envolvimentu ho Joint Venture Greater Sunrise nian, Komisaun mós sei prepara relatóriu ba prosedimentu tuir Konvensaun UN nian kona-ba lei tasi nian. Komisaun prevee katak sei finaliza relatóriu ida ne’e no sei publika iha inísiu 2018.

Teresinha dehan, antes ne’e, Parlamentu Nasionál hasai rezolusaun ida iha Outubru 2014 hodi autoriza Konsellu Ministru V Governu Konstitusionál harii Komisaun Nasionál ba delimitasaun fronteira Marítima.

Bazeia ba rezolusaun ne’e, VI Governu estabelese ba negosiasaun fronteira Marítima no nomea Kay Rala Xanana Gusmão nu’udar negosiadór prinsipál.

Aktu ida ne’e, Kay Rala Xanana Gusmão foti iha 2015 hodi rezigna-an hosi Xefe Governu no halo remodelasaun ba V Governu ho razaun ba interese nasionál.

“Jestu ne’ebé Xanana Gusmão hola demonstra sentidu Estadu no la iha ambisaun ba kargu eh pozisaun, hanoin atu involve parte hotu, la haree ba interese eh kór partidária hodi forma, maibé halibur Timoroan hotu hodi enfrenta kestaun interese Estadu atu labele repete divisionismu istóriku durante tinan 500 nia laran halo avó sira fahe malu no ema seluk mak domina ita,” Teresinha konklui.

(Jornalista : Zezito Silva).

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here