Imajen/Dok.TATOLI

DILI (TATOLI) –Parlamentu Nasionál (PN) kompostu hosi Deputadu ne’ebé re-eleitu no eis deputadu III lejizlatura atu entrega karreta Prado ne’ebé deputadu sira uza iha lejizlatura da-toluk ba lojístika PN hahú husu loron, Kuarta 11 to’o Kuarta 25 fulan ida ne’e.

Porta Vóz Parlamentu Nasionál (PN), Deputada, Lidia Ana Bello informa, desizaun ne’e hola bazeia ba reuniaun konsellu administrasaun PN ho Prezidente Parlamentu Nasionál.

“Prazu ne’e fó ba eis deputadu sira atu entrega karreta ne’e iha semana rua nia laran, kuandu la entrega mak Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Aniceto Guterres sei halo fila fali tan karta ida,” Lidia Ana Bello ba jornalista iha Sala Konferénsia PN, Sesta (13/10).

Karreta hirak ne’e tenke entrega tanba konsidera hanesan patrimóniu estadu nian ho nune’e iha loron 11 Outubru Prezidente PN haruka ona karta diretamente ba kada xefe bankada III lejizlatura nia hodi halo aprosimasaun ba deputadu ne’ebé sei ativu no eis deputadu atu koopera.

koperasaun nu’udar meius atu asegura komunikasaun institusionál ne’ebé parlamentu halo ho kada eis deputadu sira durante ne’e tanba kualkér instituisaun iha regra ba prinsípiu demokrátiku.

“Faze komunikasaun ne’e, karta dahuluk haruka ona ba sira hanesan tribunál bainhira haruka karta ba arguidu ruma.”

“Enkuantu, sé karreta hirak ne’e foti mai atu halo alienasaun depende lei ne’ebé iha atu regula.”

(Jornalista : Zezito Silva).

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here