Ekipa kompanhia Nitto Seimo Co,Ltd husi Japaun hasoru malu ho Primeiru-Ministru, Mari Alkatiri hodi halo planu investimentu. Sesta (13/10), Foto Tatoli: Antonio Goncalves

DILI (TATOLI) – Primeiru Ministru (PM) no Ministru Dezenvolvimentu no Reforma Institusionál, Mari Alkatiri, foin lalais ne’e, hetan vizita husi ekipa kompañia Nitto Seimo Co,Ltd husi Japaun ne’ebé atu halo planu investimentu Peska no Aquaculture  iha Timor-Leste.

Advogadu Merkadu Kapitais, Aloysia Thrombine ba jornalista sira infoma katak, kompañia Nitto Seimo Co,Ltd eziste iha mundu negósiu to’o ohin loron halo tinan 110 ona.

Jornalista sira halo intrevista ho Advogadu Merkadu Kapitais, Aloysia Thrombine hafoin ninia ekipa hala’o enkontru ho Primeiru-Ministru. Foto Tatoli: Antonio Goncalves

“Hamriik ona durante tinan 110 nia laran iha Japaun no hakarak hahú negósiu iha Timor-Leste ho parseiru rua husi Taiwan no ida husi Vietnam. Kompañia tolu hamutuk ho  Nitto Seimo sei halo negósiu iha área Peska no Aquaculture  iha Timor-Leste,” Aloysia Thrombine informa hafoin hasoru malu ho Xefe Governu iha Palásiu Governu, Sesta (13/10).

Empreza Nitto Seimo Co,Ltd mós promete katak bainhira halo investimentu iha Timor-Leste sei servisu hamutuk ho peskadór timoroan hodi halo produsaun ikan no hodi export ba estranjeiru.

“Tinan oin bainhira trata lisensa ba negósiu ne’e bele la’o ho di’ak no lais, ami bele komesa produsaun ona, atu lori produtu Timor nian ba mundu.”

Iha investimentu ne’e kompañia refere promete katak, sei utiliza teknolojia ne’ebé modernu iha peska no Aquaculture  nian.

“horisehik ami halo teste iha peskadór sira iha Atauru, teste ne’e hatudu katak sira nia koñesimentu di’ak tebes no ida ne’e sei ajuda sira ba oin.”

“Enkontru ne’e PM simu ho pozitivu no husu atu kompañia ne’e hahú investimentu husi  Oekusi tamba iha ne’ebá iha ona portu ne’ebé di’ak nune’e ró sira bele tama ho di’ak. Nune’e ekipa kompañia Nitto Seimo ho ninia parseiru hein bele hetan lisensa no bele halo operasaun iha tempu badak.”

“Ida ne’e mak ami sei dezenvolve, espera ami bele servisu hamutuk ho governu no povu Timor Leste atu hala’o negósiu ne’e,” nia konklui. Hodi kontinua ba hamutuk sira nia ekipa ne’ebé kompostu husi Nain sanulu atu hale’u Tasi Timor ho aviaun, atu hare oportunidade sira iha tasi timor, hodi justifika informasaun ou referénsia ne’ebé sira iha kona-bá nasaun Timor-Leste nia riku soin iha tasi

 (Jornalista: Julia Chatarina)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here