Enkontru Konsellu Ministru ohin. Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Tékniku sira hosi Ministériu Finansa (FM) ohin aprezenta orsamentu retifikativu iha reuniaun Konsellu Ministru (KM).

“Pontu prinsipál ne’ebé ohin ko’alia iha Konsellu Ministru (KM) mak konfirmasaun programa governu nian antes atu ba aprezenta iha Parlamentu Nasionál (PN) no tékniku hosi Ministériu Finansa (FM) aprezenta mós orsamentu retifikativu ba tinan fiskál ida ne’e nian”, informa Sekretáriu Estadu KM no Komunikasaun Sosiál, Matias Freitas Boavida ba jornalista sira iha Palásiu Governu, tersa (10/10).

Nia hatutan, foin mak MF aprezenta orsamentu retifikativu mai KM tanba planu orsamentu ne’e MF nia responsabilidade.

Montante orsamentu retifikativu, nia hatan, orsamentu ne’e foin mak halo aprezentasaun maibé nia montante seidauk iha serteza.

“Ami husu ba tékniku Ministériu Finansa (MF) atu aprezenta maibé sei iha faze preparasaun, entaun montante orsamentu retifikativu depois mak ko’alia”, hateten nia.

MF mai aprezenta orsamentu iha KM atu ita haree katak ba oin atu halo oinsá, tanba ne’e sei iha tempu, presiza liuhosi etapa hafoin ba aprezenta iha PN.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here