Foto espesiál

DILI, (TATOLI) – Governu liuhosi Ministériu Planu no Finansa legalmente estabelese ona autoridade aduaneira no tributária ne’ebé tama ona iha vigór no hahú halo nia funsaun desde loron 30 setembru 2017 no 1 outubru 2017 respetivamente.

Tuir komunikadu ne’ebé ajénsia Tatoli asesu, instituisaun ne’e estabelese hodi troka Diresaun Jerál Alfándega no Diresaun Jerál Impostu.

Ministru Planu no Finansas, Rui Augusto Gomes hateten hanesan momentu importante ida ba nasaun ne’e tanba autoridade rua ne’e sei hala’o papél krítiku iha Timor-Leste atu hetan poténsia tomak iha termu kresimentu, diversifikasaun no haforsa investimentu iha ekonomia.

“Ha’u kontente katak autoridade foun rua ne’e bainhira halo ona nia funsaun kompletu sei fó prestasaun servisu di’ak liu hodi aumenta atendimentu di’ak ba kontribuinte, importadór no esportadór sira”, tenik governante ne’e.

Ho reseita ne’e, Governu sei iha rekursu hodi investe iha nasaun atu asegura moris di’ak sidadaun hotu nian.

Nune’e, implementasaun autoridade rua ne’e marka tan pasu importante ida iha Programa Reforma Fiskál hodi moderniza, harii integridade, transparénsia no profisionalizmu iha Administrasaun Aduaneira no Tributária.

Autoridade aduaneira no tributária nia estrutura organizasaun sei apoia rekrutamentu no treinamentu ba funsionáriu tékniku foun hodi implementa lei no prosedimentu foun no introdús sistema informasaun hodi automiza no simplifika prosesu servisu.

Mudansa ne’e sei progresivamente servisu hamutuk hodi rekolla reseita ho efisiente, fasilita komérsiu no redús kustu ba halo negósiu.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here