Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres, dadalia ho jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato. Foto dokumentasaun Tatoli

DILI (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres esplika katak, polítika atu sosa tan karreta foun ho mark Prado ba Deputadu sira iha IV lejizlatura orsamenta ona iha Orsamentu Jerál Estadu 2017, ne’ebé aprova hosi III lejizlatura.

“Sosa karreta foun la’ós desizaun foun tanba lejizlatura anterior iha ona orsamentu jerál estadu para atu sosa karreta foun no orsamentu ne’e sai ona lei. Lei orsamentu estadu 2017 nian ne’ebé aprova ona iha 2016,” Aniceto Guterres esplika ba Jornalista sira iha Parlamentu Nasonál, Tersa (03/10).

Deputadu sira maioria konsidera desizaun ne’ebé iha ona, no husu atu meza parlamentu nasionál hamutuk ho konsellu administrasaun atu implementa, hodi nune’e bele dignifika deputadu sira.

“Laiha deliberasaun konfirma ou la konfirma ba desizaun konsellu administrasaun nian maibé apresiasaun ne’e hotu-hotu iha sira nia apresiasaun katak desizaun konsellu administrasaun tenke kumpre no fó responsabilidade ba meza PN nian hamutuk ho administrasaun atu implementa desizaun konsellu administrasaun nian no implementa ho rigor hodi dignifika PN,” Aniceto haktuir tan.

 Entretantu desizaun konsellu administrasaun nian mak halo alienasaun ba karreta tuan maibé ho presu ne’ebé justu tuir lei ne’ebé vigor. Maibé to’o oras ne’e PN sidauk iha rejime espesiál ruma konaba alienasaun entaun alienasaun ne’e bele dehan sei la’o tuir rejime jerál ne’ebé ohin loron aplika iha estadu.

Nu’udar Prezidente ba Parlamentu, Aniceto husu atu sosa karreta ida ho kualidade ho folin ki’ik no justu tuir presu merkadu.

Husu mós ba eis deputadu III lejizlatura nian atu hatama hikas karreta ba konsellu administrasaun tanba sekretáriu jerál PN hasai ona karta  ba sira atu entrega karreta, maibé to’o ohin loron mós deputadu tuan sira seidauk aprezenta razaun ruma.

“Meza PN sidauk fó tempu determinadu ba sira hodi hatama karreta. Agora karreta besik 20 mak hatama ona iha PN, ne’e la’ós dada maibé sira entrega volutáriamente,  ida seidauk hatama sei dada tanba ha’u tenke kumpre desizaun ne’e,” Aniceto afirma. Hodi dehan nia mós la fó sala III lejizlatura ba desizaun ne’ebé antes ne’e halo ona.

(Jornalista : Julia Chatarina)

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here