Atividade PN.

DILI, (TATOLI) – Meza Parlamentu Nasionál (PN) fó kompeténsia ba Konsellu Administrasaun Parlamentár (KAP) atu foti desizaun sosa kareta foun ba membru deputadu sira iha lejislatura da-haat.

“Liuhosi diskusaun ne’ebé naruk, maioria bankada parlamentár fó fila kompeténsia mai meza parlamentu atu halo implementasaun ho desizaun polítika hodi apoia Konsellu Administrasaun kona-ba sosa kareta”, dehan Prezidente PN, Aniceto Guterres iha uma fukun, ohin.

Maibé Konsellu Administrasaun Parlamentár tenke foti desizaun ho rigór atu dignifika PN liuhosi sira nia implementasaun hola kareta.

“Ita la iha deliberasaun iha ne’e tanba maioria dehan la presiza halo konfirmasaun, entaun entrega fali mai meza hafoin ami asume responsabilidade atu halo implementasaun ho rigór hodi dignifika parlamentu nasionál”, esplika Aniceto.

Kuandu Konsellu Administrasaun atu hola kareta tenke haree no tetu didiak ho folin kareta hirak ne’e tanba hakarak dignidade deputadu tenke konsidera no presiza dignifika órgaun lejislatura.

“Veíkulu nu’udar nesesidade atu uza hodi servisu maibé tenke haree marka hirak ne’e tanba kareta balun folin karun liu, públiku bele hateten deputadu sira buka previlejiu no ita ba fatin ruma ema dehan deputadu prado”, hatutan nia.

Atu dignifika órgaun parlamentu nasionál, desizaun ne’ebé hola tenke halo duni liuhosi akizisaun viatura kona-ba kustu.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here