Sistema Kontrolu Movimentu Estranjeiru Tenke Sai Prioridade

0
399

DILI, (TATOLI) –  Governu da-neen liuhosi ministériu interior rekomenda ba governu da-hituk liliu ministériu seguransa no defeza atu dezenvolve sistema kontrola iha servisu fronteira nune’e bele tau matan ba movimentu ema estranjeiru sira.

“Ami rekomenda ba governu da-hituk katak normalmente estranjeiru sira tama, sira hela, kuandu sira sai tenke kria sistema ne’ebé efikaz atu bele halo kontrolu di’ak liu tan”, Longuinhos Monteiro propoin ba Ministru Defeza no Seguransa foun iha edifísu Ministériu Interiór, Kaikoli, ohin.

Tuir nia, rekomendasaun hirak ne’e nesesáriu no tenke tau prioridade duni tanba hanesan avaliasaun puramentu lalaok ministériu nian durante tinan rua ho balun.

Frutu imigratóriu ne’e sai kestaun iha mundu tanba ne’e tenke tau atensaun ho situasaun seguransa iha mundu, meiu oriente no rejiaun rasik.

Estadu Direitu Demokrátiku Timor-Leste (RDTL) tenke garante seguransa no tau konsiderasaun sidadaun ba seguransa di’ak ba ema estranjeiru sira.

Sorin seluk, Ministru Defeza no Seguransa, Agustinho Sequeira Somotxo konsidera rekomendasaun hirak ne’e di’ak no tenke moderniza profesionalizmu, servisu di’ak iha setór hotu, nune’e dezenvolvimentu iha área defeza no seguransa bele la’o di’ak.

Nu’udar Ministru Defeza no Seguransa nia obrigasaun atu dezenvolve instituisaun defeza no seguransa ho programa, difikuldade hira ne’ebé institusaun hetan, governu foun mai atu bele hadia no la’os atu hasai.

Instituisaun defeza no seguransa ne’e konsidera todan maibé hanesan situasaun polítika frazíl, prontu asume tanba la’os foin difisíl maibé tinan barak ona hakat liu ona situasaun hirak ne’e.

“Ha’u prontu nafatin lori pasta rua ne’e no presiza apoiu hosi sosiedade tomak, veteranu sira, ha’u nia komandante no superiór sira hanesan Kay Rala Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak, Lere Anan Timur no Francisco Guterres Lú Olo”, afirma Somotxo.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HUSIK IDA HATÁN