Primeiru Ministru Hanaruk Kontratu Funsionariu Eis Gabinete Rui Araújo

0
854
Primeiru Ministru, Marí Alkatiri. Foto dokumentasuan Tatoli

DILI, (TATOLI) – Primeiru Ministru, Marí Alkatiri hateten sei hanaruk kontratu ba funsionariu kontratadu sira ne’ebé durante ne’e servisu iha gabinete eis Primeiru Ministru to’o fim 2017.

Tuir kontratu funsionariu kontratadu iha gabinete eis PM, Rui Maria de Araújo nian sei termina iha fulan-setembru 2017.

Maibé Xefe Governu da-hituk husu atu funsionariu kontratadu hirak ne’e mantein servisu  hodi  fó apoiu ba funsionamentu makina Estadu.

“Ha’u husu ba Finansa no rekursu úmanu para renova maluk sira ne’ebé nia kontratu besik remata, pelumenus to’o dezembru para buat hotu la’o dala ida ba oinʺ, dehan nia iha Palasiu Nobre, foin lalais ne’e.

Nia hatutan, governu haree hikas kontratu  hafoin kontratu remata tan iha fulan dezembru 2017 tuir nesesidade.

Funsionariu husi diresaun protokolu, mídia no seluk tan iha gabinete eis PM maka sei hetan extensaun kontratu to’o tinan ida ne’e nia rohan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HUSIK IDA HATÁN