PN Sei Armoniza Lei Demaziadu

0
419

DILI (TATOLI)—Prezidente Parlamentu IV Lejizlatura Aniceto Guterres promete iha nia prezidénsia sei armoniza produtu lei ne’ebé demaziadu ka deznesesáriu.

“Ha’u hanoin ita nia rain iha ona lei barak tebes, maibé lei sira balun ate ita dehan, demaziadu ka deznesesáriu,” Eis Xefe bankada Fretilín ne’e afirma iha nia diskursu primeiru nu’udar Prezidente Parlamentu IV Lejizlatura, Tersa (05/09).                    

Nia dehan, presiza tebes halo armonizasaun, no revogasaun ba lei hirak ne’ebé la vale ona, no halo simplifikasaun ba lei sira ne’ebé nia konteúdu kompleksu liu.

“Presiza promove mós kodifikasaun lejizlativa atu halakon lejizlasaun dispersa,” Vice Prezidente Partidu Fretilín ne’e reforsa.

Hodi kontinua fó hanoin katak atu hadi’a kualidade lejizlasaun, inisiativa lejizlativas hotu hosi parlamentu ka hosi governu tenke iha uluk estudu profundu, atu nune’e bele garante konteúdu no justifikasaun ida loloos.

Aleinde ida ne’e, Aniceto mós husu ba deputadu IV lejizlatura sira atu urjentemente revizaun ba rejimentu, ne’ebé aponta ba nesesidade atu halo parlamentu nasionál sai sentru ba debate polítiku, no debate públiku.

(Ekipa Kobertura)

HUSIK IDA HATÁN