ParPol Hamosu Konsensu Muda Kalendáriu OJE 2018

0
949
Primeiru-Ministru, Rui Maria de Araújo, ohin iha Palásiu Governu hala’o reuniaun ho ekipa téknika Ministériu Finansas nian hodi halo diskusaun kona-ba planu mudansa foun ba kalendáriu ezekusaun orsamentu jerál estadu 2018. Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo hateten Partidu Polítiku (ParPol) lima iha uma fukun Parlamentu Nasionál iha ona konsensu atu muda kalendáriu foun ba ezekusaun  Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018.

Tuir kalendáriu ne’ebé governu adopta oras ne’e maka ezekusaun hahú loron 1 fulan-janeiru no termina iha loron 31 desembru, maibé polítika foun maka atu muda kalendáriu ezekusaun hahú husi loron 1 fulan-jullu 2018 to’o loron 31 juñu 2019.

Líder governu hato’o polítika ne’e iha palásiu governu, ohin, hafoin diskute asuntu ne’e ho ekipa teknika husi Ministériu Finansa no Unidade Planeamentu Monitorizasaun no Avaliasaun husi gabinete PM.

ʺAgora ho problema formasaun governu tarde ne’e iha hanoin atu muda fila fali tinan finanseira hahú husi loron 1 fulan-jullu 2018  to’o 31 juñu 2019 no tinan sira tuir mai sei kontinua hanesan ne’eʺ, dehan nia.

Nia hateten, governu da-hituk laiha posibilidade atu aprova programa tolu  hanesan orsamentu retifikativu no orsamentu 2018 durante fulan tolu tanba ne’e maka planu atu muda kalendáriu foun ba OJE kada tinan.

“Diskusaun ida ohin ne’e atu diskute ninia vantajen no disvantajen bele implementa ka labele tanba ne’e tekniku sira sei servisu nafatin  hodi aprejenta ba partidu polítiku sira parlamentu hodi desideʺ, tenik.

Nia haktuir, governasaun FRETILIN iha 2002 to’o 2007 implementa ona kalendáriu foun ne’ebé ohin diskute.

Orsamentu retifikativu ba governu da-hituk sei akontese tanba ajusta ba estrutura governu no nesesidade foun.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HUSIK IDA HATÁN