Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres. Foto Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN) autoriza dezlokasaun Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo ba Nova Iorke atu partisipa sesaun Asembleia Jerál Nasoen Unida no Konsellu Seguransa ONU.

“Ami simu karta Xefe Estadu, Francisco Guterres Lú Olo horseik tuku 17:00 no nia husu ba Parlamentu Nasionál (PN) atu halo assentimentu dezlokasaun atu nia bele ba estranjeiru”, haktuir Prezidente PN, Aniceto Guterres hafoin lé leitura hosi sekretariadu meza parlamentár, ohin.

Assentimentu (konkordansia) dezlokasaun ba Prezidente Repúblika vota ho a favór 59, kontra 0 no abstensaun 0.

Votasaun ne’e, autoriza Xefe Esadu atu dezloka ba Nova Iorke hahú loron 16 to’o 23 setembru 2017, hanesan viajen dahuluk nian.

Vizita ne’e hatan ba konvite hosi Konsellu Seguransa atu Xefe Estadu bele ko’alia iha sesaun espesiál no sesaun normál asembleia jerál 20 setembru.

Prezidente Repúblika sei akompaña hosi premiadu nobél ba dame, Ramos Horta no sai hosi Timor iha loron 16 setembru.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here