Foto/Egas Cristovao

DILI (TATOLI) –Karreta Prado 65 ne’ebé antes ne’e deside alienasaun ba deputadu/a bainhira mandatu ramata iha lejizlatura da-tolu ikus mai konsellu Administrasaun Parlamentar suspende ho aseitasaun hosi bankada 4 iha uma fukun.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa dehan, Konsellu Administrasaun Parlamentár liuhosi bankada haat deside hodi suspende alienasaun karreta Parlamentu Nasionál ne’ebé deputadu 65 uza iha lejizlatura datoluk.

Konsellu Administrasaun Parlamentár hasai desizaun iha Parlamentu Nasionál, 18 de Agostu 2017, Prezidente Parlamentu Nasionál konsidera karreta prado hamutuk 65 ba deputadu sira iha III lejizlatura sai patrimóniu parlamentár,” Prezidente PN, Aderito Hugo da Costa ba jornalista sira liuhosi konferénsia imprensa iha sala Konferénsia PN, Sesta (25/8).

Bankada haat iha Lejizlatura datoluk mak hanesan; CNRT, Fretilín, PD no Frente Mudansa. Aderito dehan, durante mandatu deputadu sira kontribui osan ba manutensaun karreta tanba osan manutensaun parlamentár nian ne’ebé ho folin dolar amerikanu 1500,00 lato’o.

Maski nune’e, Prezidente PN fó sai katak sei la reembolsa osan sira ne’ebé deputadu/a sira gasta ona. Maibé bainhira deputadu/a sira ne’e husik kargu karreta 65 ne’e sei entrega ba patrimóniu parlamentár hodi halo jestaun

“Jestaun patrimóniu parlamentár iha direitu atu halo jestaun hanesan jestaun ba kompra, jestaun ba leilaun, jestaun ba alienasaun,” Prezidente PN Aderito esplika.

Iha sorin seluk, Sekretáriu Ezekutivu PN, Mateus Ximenes Belo hateten tratamentu karreta deputadu nian no karreta instituisaun sira seluk lahanesan.

Nia rekoñese katak durante ne’e deputadu/a sira mós fó nia kontribuisaun ba manutensaun karreta ne’e bainhira hasoru dezastre ruma ou falla.

Tanba ne’e nia husu atu la bele konsidera katak karreta 65 halo leilaun ba deputadu sira, maibé alienasaun, kuandu koalia leilaun signifika iha prosedimentu no halo kompetisaun.

Desizaun suspende karreta hirak ne’e bazia ba dekretu lei nú 32/2011 de 2017 de Jullu kona-ba Gestão e alineação dos bens moveis do Estado no mós Lei nú 12/2017, kona-ba lei organizasaun no funsionamentu Administrasaun Parlamentár liuhosi Konsellu Administrasaun PN kompostu hosi reprezentante deputadu bankada CNRT, Fretilín, PD no Frente Mudansa.

(Jornalista : Zezito Silva)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here