Prezidente Parlamentu Nasionál hatan jornalista sira hafoin hasoru malu ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lu Olo iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairo Pite, ohin. Foto Tatoli/Xisto Freitas

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Aderito Hugo da Costa hateten sira la halo estensaun ba mandatu PN maibé hasai rezolusaun atu normaliza atividade iha periodu resesu.

“Ita-boot sira hatene eleisaun hahú iha 22 jullu, iha situasaun ida terseira lejizlatura iha faze resesu. Tanba ne’e, hafoin 22 jullu, Parlamentu Nasionál fila ba atividade normál lejizlativa ninian iha periodu resesu nian. Tanba ne’e maka rezolusaun ne’e hasai atu normaliza atividade, la’ós estensaun mandatu. Mandatu ne’e labele estende”, Hugo hato’o ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairu-Pité, kinta ne’e, hafoin informa situasaun mudansa tomada pose kuarta lejizlatura ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo.

Nia esplika konstituisaun hateten mandatu lejizlatura ne’e ramata iha inísiu lejizlatura foun iha 15 jullu. Tinan ida iha siklus eleisaun parlamentár ninian iha kada tinan lima ne’e depende ba kalendáriu eleisaun prezidensiál no eleisaun parlamentár. Sé iha mudansa entaun fó impaktu ba tomada pose lejizlatura foun.

Nia informa adiamentu ida ne’e haree mós ba kestaun interese nasionál relativa ho situasaun pós eleisaun jerál, nune’e fó espasu ba partidu lima ne’ebé hetan asentu iha PN atu bele halo kontaktu ba malu harii governasaun ida estável.

Eis jornalista ne’e hatutan orsida lorokraik PN sei halo konvokatóriu ba partidu lima ne’ebé hetan asentu iha PN atu fiksa data tomada pose kuarta lejizlatura. Data tomada pose sei hala’o iha 5 setembru.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here