DILI (TATOLI)–Deputadu Bankada Fretilín Francisco Miranda Branco klarifika katak, xapa matríkula karreta Prado membru III lejizlatura ne’ebé ohin loron troka ona tanba bazeia ba autorizasaun Parlamentu Nasionál.

“Deputadu sira sei uza karreta tanba ami sei extende tan mandatu to’o dia 5 Setembru, enkuantu, xapa matríkula karreta nian ne’ebé balun troka tanba regra ne’ebé Parlamentu Nasionál rasik mak proporsionadu fó despaisu ba ida ne’e maibé desizaun klaru ona katak karreta sira ne’e propriedade parlamentu nian,” Francisco Branco ba Jornalista sira iha Uma Fukun, ohin.

Tuir nia nu’udar deputadu sira sei la halo deklarasaun ruma kona-bá ezijénsia presaun sosiál nian, maibé sei halo revizaun atu halo alienasaun inklui regra balun kona-bá depresiasaun.

“Konsellu Administrasaun hasai desizaun iha Parlamentu Nasionál, 18 de Agostu 2017, Prezidente Parlamentu Nasionál konsidera karreta Prado hamutuk 65 ba deputadu sira iha III lejizlatura sai patrimóniu parlamentár,” nia haktuir tan

Hodi subliña karreta sira ne’e agora Patrimóniu Parlamentu Nasionál nian, tanba ne’e hanesan deputadu sira lalika entrega basa karreta nu’udar patrimóniu parlamentu nian automátikamente parlamentu nia propriedade.

Aleinde de ida ne’e, razaun seluk mak despaisu hosi Prezidente Parlamentu Nasionál No 19/PPN/2017 nian ho konteúdu katak karreta sira ne’e patrimóniu parlamentu nian, parlamentu mak fó autorizasaun atu troka xapa matríkula maibé iha ona despaisu entaun karreta tenke fila fali ba nia orijen eh karreta patrimóniu parlamentu nian.

(Jornalista : Zezito Silva)

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here