Uma Fukun Parlamentu Nasionál. Imajen/Espesiál

DILI, (TATOLI) – Sekretariu Ezekutivu Parlamentu Nasionál (PN), Mateus Ximenes Belo hateten, kareta prado ne’ebé atu fó fila tanba konsidera patrimóniu PN maibé hosi veíkulu hirak ne’e sei deside hosi lejislatura da-haat.

“Konsellu Administrativu mak sei deside kareta 65 hosi bankada haat (CNRT, FRETILIN, PD no Frente Mudansa) nian ne’ebé fó fila nu’udar propriedade parlamentu katak kareta hirak ne’e atu ba ne’ebé, enkuantu sei ezekuta loloos hosi lejislatura da-haat hosi bankada lima mak hanesan FRETILIN, CNRT, PLP, PD no Khunto”, dehan Sekretatiu Ezekutivu PN, Mateus Ximenes Belo ba ajénsia Tatoli iha uma fukun, ohin.

Nia hatutan, konsellu administrativu iha lejislatura da-toluk konstitui iha bankada haat hanesan CNRT, FRETILIN, PD no Frente Mudansa maibé iha lejislatura da-haat mai hamutuk bankada lima sei utiliza polítika hodi deside atu veíkulu hirak ne’e atu halo oinsá.

Bazeia ba dekretu lei númeru 32/2011 tinan 2017 fulan-jullu kona-ba jestaun no alineasaun ba bens moveis estadu nomós lei númeru 12/2017 kona-ba lei organizasaun no funsionamentu administrasaun parlamentár liuhosi konsellu administrasaun PN kompostu hosi reprezentante deputadu bankada CNRT, FRETILIN, PD no Frente Mudansa.

Reprezentante administrasaun PN hodi deside atu halo prosesu alineasaun nian tanba durante mandatu tinan lima nia laran deputadu sira partisipa kustu manutensaun anuál kareta PN tuir desizaun konsellu administrasaun ne’ebé haktuir iha akta reuniaun konsellu administrasaun refere.

Enkuantu, kareta PN lei fó dalan atu halo alineasaun liuhosi dekretu lei iha artigu 8 ho númeru 2 alinea a fó dalan ba ema ne’ebé mak uza atu halo leilaun.

Tanba ne’e, bazeia ba baze legál hirak ne’e mak hosi konsellu administrasaun halo rezolusaun ida atu fó ba deputadu sira atu leilaun.

Hatutan, kareta ne’e barak mak a’at ona tanba deputadu sira halo fiskalizasaun to’o área remota, balun hetan dezastre, kareta ne’e ita haree iha liur mak hanesan ne’e maibé ladun funsionál pursentu 100.

Kareta hirak ne’e tau iha ne’e mós ba futuru sei hetan kustu no manutensaun ne’ebé a’as, fofoun manutensaun iha $500 depois sa’e ba $1000 no foin sa’e ba $1500.00 ba tinan ida, enkuantu kareta ne’e uzadu ba bebeik signifika aumenta osan bebeik.

Kuandu manutensaun mak liu ida ne’e signifika deputadu sira mak selu mesak, sira la’o dook liu  mak hetan buat ruma sira mak hasai osan rasik.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here