Custódio Belo “Alin Laek” . Foto Espesiál

DILI (TATOLI)–Eis-veteranu no Kombatente Nasionál, Custódio Belo “Alin Laek” fó hanoin kona-bá polémika leilaun karreta Prado Parlamentu nasionál di’ak liu mak fó ba patrimóniu Estadu mak jere.

“Karreta ne’ebé estadu nian iha na’in mak patrimóniu estadu hodi jere la’ós tama hodi lori sai de’it. Estadu nian estadu mak jere,” Estudante Fakuldade Direitu, UNTL ne’e fó hanoin perante profisionál komunikasaun sosiál sira, iha Kampus Sentrál, UNTL, Díli, ohin.

Alin Laek dehan, deputadu sira ne’ebé reprezenta ona povu iha uma fukun ne’ebé balun asume ona knaar tinan 15 ba sira ne’e labele tan hola karreta foun ba sira maibé uza nafatin karreta ne’ebé uza durante mandatu.

“Buka meius oinsá atu rezolve problema ida ne’e. Ha’u-nia hanoin, ida ne’ebé foun ne’e mak ita arranja karreta foun,” nia fó hanoin tan.

Entretantu Eis-veteranu no Kombatente Nasionál ne’e to’o ohin loron nia parte ba aprende iha Universidade tanba hakarak koñese lei hodi defende ema fraku no ki’ak sira basa durante ne’e nia haree ukun na’in balun implementa lei tuir hakarak.

“Ha’u mai aprende aplikasaun lei ne’e oinsá tanba lei na’in, implementadoor, ukun na’in sira uza de’it podér, kaer lei hanesan sira-nian,” Alin Laek fó sai nia razaun hodi hili kontínua eskola.

“tama UNTL la’ós atu buka valór, la’ós buka kadeira maibé mai para aprende implementasaun lei husi órgaun kompetente sira hodi defende ema ki’ak no fraku sira,” nia konklui.

Iha parte seluk ligadu ho polémika leilaun karreta antes ne’e, MUTL-Movimentu Universitáriu Timor-Leste liuhusi petisaun ezije ba PN atu kansela rezolusaun ne’e, atu membru PN foun bele utiliza nafatin karreta sira ne’e tanba konsidera katak karreta hirak ne’e kuaze sei iha kondisaun di’ak.

Nune’e mós husu patrimóniu estadu labele entrega karreta sira ne’e ba indivíduu atu privatiza tanba karreta sei iha kondisaun di’ak atu utiliza.

Aleinde ida ne’e, husu atu labele hola karreta foun ba deputadu foun tanba sei implika ba orsamentu jerál estadu no oportunidade ba moris di’ak povu Timor-Leste.

(Jornalista: Rafy Belo)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here